Vi vet at en satsing på barnevernet vil være en god investering, både i et kort- og langsiktig samfunnsperspektiv. Det vil koste enda mer å la være, skriver kronikkforfatterne. 

Hei, lokalpolitikere! På tide å prioritere barnevernet

Barn og unge får ikke den hjelpen de har krav på, og hjelpeinstansene klarer ikke å samarbeide om barnets beste. I media debatteres det om krise i barnevernet. Hva gjør vi med det?

En ny nasjonal barnevernsreform er på trappene. Reformen, som etter planen trer i kraft i 2021, innebærer blant annet en overføring av oppgaver, ansvar og utgifter fra det statlige barnevernet til kommunene. Kort oppsummert er målet med reformen er at det skal forebygges mer, se etter ressurser i familie og nettverk, styrke kompetansen i barnevernet, øke samarbeidet mellom tjenestene i kommunene, og gi mer ansvar både faglig og økonomisk til kommunene.

LES MER: Om KS-prosjektet, «Bedre å være barn i Trøndelag – et felles ansvar» her. (ekstern lenke)

Lene Munkeby 

Ingunn Lillemark Susegg 

Kari Røstad 

I et samarbeidsprosjekt mellom KS, kommunene i Trøndelag og Fylkesmannen har kommunene i Trøndelag besluttet og bidra til å sikre og utvikle kvalitet i tjenestetilbudet til barn og unge. I løpet av prosjektperioden jobbes med å bygge noen strukturer som gjør barneverntjenestene og kommunene er bedre i stand til å ivareta oppgavene når denne reformen trer i kraft. Gjennom prosjektperioden vil kommunene blant annet prøve ut arbeidsmåter og konkrete tiltak uavhengig av kommunestruktur og barnevernstjeneste-samarbeid. Dette vil gi bedre grunnlag for tverrfaglig samarbeid og sterkere incentiver til tidlig innsats. Vi som jobber i prosjektet har stor tro på at vi gjennom dette arbeidet kan bidra til et barneløft i Trøndelag, som vil skape et bedre tilbud til barn, unge og deres familier.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Hvem har ansvaret? Da Riksadvokaten den 26. november 2014 ila Midtre Namdal samkommune en historisk foretaksstraff var han særdeles tydelig. Ansvaret for om tjenestene gitt av barnevernet er gode nok og innenfor lovens krav ligger til syvende og sist hos eierne og lederne av tjenesten. Tilbudet til utsatte og sårbare barn og deres familier styres til enhver tid av tilgjengelige ressurser, administrative og politiske prioriteringer. Det er kommunens lokalpolitikere som må sørge for at kommunenes barneverntjenester holder den kvaliteten som forventes. Den nye barnevernloven vil gi lokalpolitikere enda større ansvar til å følge opp hvordan den enkelte barnevernstjeneste fungerer. Da er det viktig å klare og se helheten.

LES OGSÅ: Rødt-kandidat og ansatt i kommunen: Vi må styrke barne- og familietjenesten

Hva er barnevernets oppgave? Barnevernets ansvar og oppgaver er regulert av barnevernloven. Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Samtidig skal kommunen etter barnevernloven bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår gjennom å finne tiltak som kan forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer. Barnevernet er først og fremst en av velferdsstatens hjelpetjenester. Men barnevernloven åpner samtidig for at barnevernet kan fatte tvangstiltak. Både akuttvedtak og vedtak om omsorgsovertakelse berører barn og foreldre på en svært inngripende måter. Problemstillingene er ofte komplekse, og vurderingene og beslutningene som skal tas er vanskelige. Konsekvensene er store dersom det begås feil, både for enkeltmennesker og for samfunnet.

LES OGSÅ: Barnevernsbarn-rapport: Tre av fire har psykisk diagnose

Ansatte i barnevernet gjør en enestående jobb. Samtidig hører vi om mange som har dårlig samvittighet, fordi de vet at de kunne ha gjort jobben enda bedre hvis de hadde hatt tid til det. Ansatte og tillitsvalgte med flere har over tid uttrykt at arbeidsbelastningen er for stor, og at manglende ressurser medfører at arbeidet ikke utføres på en forsvarlig måte. Forslaget om en nasjonal bemanningsnorm i barnevernet med maks 15 barn per ansatt ble så sent som i vår avvist i Familie- og kulturkomiteen på Stortinget. Både statsminister Erna Solberg og barne-, og familieminister Kjell Ingolf Ropstad har gjentatte ganger påpekt at det er kommunene selv må ta ansvar for en eventuell tilførsel av ressurser. Vi forventer at lokalpolitikere følger opp dette og prioriterer deretter.

LES OGSÅ: Barnevernet trenger flere innvandrere

Selv om reformen omtales som barnevernsreform, vil det være helt avgjørende at det samarbeides på tvers av yrkesgrupper og etater for å løse de oppgavene man står ovenfor. En reform er i politikken en betegnelse på forandring - til det bedre. Skal denne reformen lykkes må det satses på tidlig innsats og forebyggende arbeid. Flere kommuner jobber godt og systematisk med forebyggende arbeid, både i og utenfor barnevernet. Allikevel viser en rekke undersøkelser at barn og familier som befinner seg i sårbare situasjoner, der risikoen for omsorgsovertakelse er stor, trenger tettere oppfølging og mer støtte fra barnevernet og andre tjenester enn de får i dag. Tidlig innsats og foreldrestøttende arbeid kan forebygge at barn må flyttes ut av familien. Vi sier oss enige med barneombud Inga Bejer Engh når hun i Kommunal rapport tidlig i juni sier: «Ja, et godt barnevern koster penger. Men det gjør også ødelagte liv. Barn som utsettes for omsorgssvikt, vold eller overgrep kan få store utfordringer i livet. Forebyggende arbeid og tidlig innsats er ikke bare floskler».

LES OGSÅ: Barnevernet vil redusere akuttvedtak

Tar dere utfordringen? Vi vil oppfordre nye og gamle kommunepolitikere til å prioritere barnevernet. Ta ansvar, og benytt dere av handlingsrommet dere får etter høstens valg til å utvikle et godt barnevern i din kommune. Det er ikke sikkert resultatene vil synes i løpet av de neste fire årene. Det er heller ikke sikkert at kommunen vil spare penger, mest sannsynlig ikke. Vi vet at en satsing på barnevernet vil være en god investering, både i et kort og langsiktig samfunnsperspektiv. Det vil koste enda mer å la være.

Lykke til med valget!

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter