I dag fremstår Hornemansgården med alle sine aktiviteter som et godt og inkluderende møtested for alle byens eldre, skriver kronikkforfatter Kjell Helland.  Foto: Foto Kristin Svorte

Hornemansgården – fortsatt et Eldres Hus ?

For et år siden ble vi kjent med at Trondheim kommune ønsket å konkurranseutsette Hornemansgården. En gave som Trondheim kommune ved dens politikere gav til byens eldre ved 1000-års jubileet i 1997. I det lengste hadde vi håpet at kommunen ville stoppe denne prosessen. Ikke minst fordi Hornemansgården (De eldres Hus) må betraktes som en ideell virksomhet.

LES OGSÅ: Skremmende å høre rådmannens feilaktige beskrivelser av Hornemannsgården

Hornemansgården er med andre ord for byens eldre en sosial møteplass. Her har de isteden lagt større vekt på EUs anskaffelsesdirektiv. Selv om det her kan gis unntak. Med tanke på at Trondheim kommune også deltar i prosjektet som har som siktemål å gjøre byen til en aldersvennlig by, må vedtaket om utsetting av driften virke helt meningsløs.

Kjell Helland 

Dessverre har ikke kommunen lyttet på de mange reaksjonene som kom da planene om å konkurranseutsette Hornemansgården ble kjent. På tross av at dette var en gave fra byens politikere, så har de overlatt til kommunens administrasjon å behandle saken. Dette har skapt sterke reaksjoner blant byens eldre.

LES OGSÅ: Hornemansgården må sikres videre drift

Når det gjelder driften av Hornemansgården, fikk Pensjonistenes fellesorganisasjon (PFO) med sine 95 pensjonistforeninger og 10 000 medlemmer ganske tidlig ansvaret. Denne oppgaven har de tatt på en fremragende måte. Ikke minst med tanke på at huset har hatt en svært liten administrasjon, og at det derfor har vært helt nødvendig med en stor grad av frivillig innsats.

I dag fremstår Hornemansgården med alle sine aktiviteter som et godt og inkluderende møtested for alle byens eldre. Man kan bare gå inn på Hornemansgårdens hjemmesider for å få dette bekreftet. En brukerundersøkelse som er gjennomført, viser at et flertall av de eldre som bruker «huset», ikke er medlem av noen pensjonistforening. Når det gjelder brukertilfredshet, viser undersøkelsen at de aller fleste var enten svært eller ganske tilfreds.

LES OGSÅ: Politikerne slår ring om Hornemansgården

Undersøkelsen berørte også andre forhold som viser at folk flest som bruker Hornemansgården, er fornøyd med de ulike tilbud. Formannskapet har da også gitt uttrykk for den betydning Hornemansgården har som treffsted og aktivitetssenter for byens eldre, samt viktigheten av at tilbudene som driftes der i dag skal videreføres. Hvis PFOs rolle som drifter av huset blir avsluttet, vil det også kunne få stor betydning for husets aktiviteter. Ikke minst fordi pensjonistforeningene tilbyr interessante møter, underholdning, kurser, turer, foredrag, kåserier, julebord med mer.

Ser man på de krav som anbudsinnbydelsen har tatt utgangspunkt i, så er det altfor snevert. Her har kommunen plukket ut noen områder fra Eldreplanen, uten å se på helheten i de ulike tilbud som Hornemansgården i dag tilbyr. Dermed blir også konklusjonen i anbudsprosessen feil.

Selv om spørsmålet om hvem som nå skal drive Hornemansgården ennå ikke er formelt vedtatt, så er det en virksomhet som har sin primærkompetanse innenfor omsorgstjenester, sykehusdrift, bokollektiv for blant annet eldre dementsyke, omsorgsboliger som bygger på heldøgns omsorgstilbud, hjemmesykepleie med mer som vil få anbudet. Det som kommunen tydeligvis ikke har fått med seg, er at Hornemansgården ikke er et helsehus, men skal være et åpent treffsted for alle eldre med tilbud om ulike aktiviteter som vil gi økt livsglede.

Det som likevel overrasker mest i denne saken, er den rolle politikerne har tatt. Som jeg allerede har pekt på, har de overlatt denne prosessen til administrasjonen i kommunen. Det på tross av at de har gitt en rekke politiske føringer med tanke på Hornemansgårdens fremtid. I et enstemmig vedtak i 2018 sier formannskapet følgende: «Drifter av Hornemansgården bør, i den grad det er mulig, være en forening/organisasjon som i størst mulig grad representerer pensjonister i Trondheim.»

LES OGSÅ: Hornemansgården kan fortsatt bli drevet av pensjonistene

Som om ikke dette er nok, så understreker nok engang et enstemmig formannskap ytterligere sitt syn i saken i februar 2019. Her sier de følgende: «Formannskapet viser til at driften av Hornemansgården i sin tid ble gitt som en honnørgave til byens eldre. Formannskapet mener dette understreker at Hornemansgården skal videreføres som eldres hus, drevet for og av byens eldre. Dette skal vektlegges i forbindelse med anbudskonkurransen.»

Formannskapet har altså ved to anledninger vært både klar og tydelig på hva som skal vektlegges når man skal avgjøre hvem som i de neste årene skal drifte Hornemansgården. Her kan kommunens administrasjon tydeligvis ikke ha gjort hjemmeleksen sin.

Jeg har selv et nært forhold til byens Eldre Hus gjennom mine mange år som tillitsvalgt både lokalt og sentralt for byens og landets offentlige pensjonister. I disse årene har vi også hatt et velfungerende Eldre Hus, hvor pensjonistene i denne forbindelse har lagt ned mye frivillig arbeid for at huset skal fungere på en god måte.

Ved å drifte Hornemansgården på en annen måte, tror jeg både kommunen og byens eldre med sine vel 28 000 pensjonister kommer dårligere ut, og som heller ikke byens politikere vil være tjent med. Vi vil også kunne oppleve at de eldre som er brukere i dag, heller ikke vil ha den samme og nære tilknytningen til Hornemansgården som det Eldres Hus har i dag.

Kan vi håpe på at byens politikere er seg sitt ansvar bevisst når det gjelder de vedtak de selv har fattet? Vil de sørge for at Hornemansgården fortsatt kan driftes av og for de eldre selv, og som vil være til det beste for byens eldre som brukere av denne honnørgaven som ble gitt i 1997?

Hør podcasten OmAdressert: - Overraskende mange påstår at Trønderenergi har kjøpt seg en lederartikkel