Er du utsatt for voldtekt - la politiet vurdere saken og sette deg i kontakt med nødvendige instanser og samarbeidspartnere, eksempelvis krisesenter, helsestasjon, bistandsadvokat, støttesenter og andre, skriver, Marit Johanne By.  Foto: Rune Petter Ness

Hvorfor anmelde voldtekt?

Vi hører til stadighet om at politiet ikke tar sakene på alvor, at sakene tar for lang tid å etterforske, for mange saker blir henlagt og overgrepsutsatte føler seg ikke trodd. Hvorfor skal du da anmelde?

Voldtekt er et alvorlig lovbrudd, kanskje det mest krenkende på integriteten en kan bli utsatt for.

Politiet har klare føringer fra riksadvokat og regjering på hva som skal gjøres i disse sakene. De skal etterforskes raskt og effektivt. Politiet har fokus på kunnskapsdeling, erfaringsdeling og strategisk ledelse - i forhold til å forbedre oss i disse sakene. I forbindelse med nærpolitireformen jobber vi mer forebyggende, analytisk og har tatt i bruk nye arbeidsmetoder med tanke på å sikre best mulig straksetterforskning initialfasen. I vår utvikling og nye arbeidsmetoder mener vi at vi stadig blir bedre på å etterforske voldtekt.

Marit Johanne By  Foto: Rune Petter Ness

Den lange saksbehandlingstiden kan skyldes flere forhold. Sakene er komplekse, arbeidskrevende og svært omfattende med et komplekst bevisbilde. Bevissituasjonen - ofte bare gjennom gjerningspersonen og fornærmede tilstede - kombinert med de strenge beviskravene, fører til at en betydelig del av sakene henlegges eller ender i frifinnelse. Det henger ofte sammen med at det ikke foreligger vitner eller tekniske spor, slik at bevisene ligger i forklaringene til de impliserte. At saken blir henlagt betyr ikke at vi ikke tror på den fornærmede. Men ut fra vårt objektivitetskrav skal vi etterforske skyld så vel som uskyld, og for å ta ut tiltale kreves at skyld må være bevist utover rimelig tvil.

LES OGSÅ: Over fem års fengsel for vold og voldtekt

Den som skaffer seg seksuell omgang med vold eller truende adferd, eller skaffer seg dette med noen som er bevisstløs eller av andre grunner ute av stand til å motsette seg handlingen, har utsatt noen for voldtekt. Skyldkravet er i utgangspunktet forsett (viten og vilje), men også grov uaktsom (klanderverdig eller sterkt å bebreide) voldtekt er straffbart. Fåtallet voldtekter er overfallsvoldtekter. De fleste sakene er bekjentskaps-, relasjons- eller festrelaterte voldtekter. Når man blir utsatt for voldtekt- uansett type - opplever man å miste trygghetsfølelsen. Det ønsker ikke politiet.

En av hovedoppgavene til politiet er etterforskning. I forbindelse med reformen har vi enda mer fokus på kvalitet og styrking av fagmiljøer, og som nevnt flere prioriterte funksjoner som bidrar til å styrke etterforskning av voldtekt. Det er vi som vurderer tekniske og taktiske bevis - eksempelvis «tause» vitner og fravær av «spor». Dette kan være avgjørende bevis og det er det bare politiet som kan vurdere. På grunn av vår profesjon er det vi som kan vurdere din sak strafferettslig.

LES OGSÅ: Kripos med varsku om voldtekter før russetiden

For å få de beste bevisene - og få den som begår slike overgrep domfelt - ønsker vi at den som er utsatt for voldtekt tar kontakt med politiet så fort som mulig slik at det blir sikret nødvendige bevis i startfasen. Det kan være helt avgjørende for utfallet av saken.

Er du utsatt for voldtekt - la politiet vurdere saken og sette deg i kontakt med nødvendige instanser og samarbeidspartnere, eksempelvis krisesenter, helsestasjon, bistandsadvokat, støttesenter og andre. De kan være til hjelp både før, under og etter at saken er avsluttet. Politiet er et bindeledd.

Med en anmeldelse setter vi fornærmede i kontakt med samarbeidende instanser som jobber i oppfølgingssporet. Gjennom forebyggende metoder kan vi forhindre at gjerningspersonen voldtar på nytt, stoppe voldtekter som vi antar vil skje, og legge til rette for at domstolen sørger for at gjerningspersonen får riktig straff og oppfølging. En etterforskning kan uavhengig av om det blir tiltale være viktig i en personprosess både for deg som offer men også avhør av en mistenkt/siktet virker forebyggende.

LES OGSÅ: - Det er forferdelig for jentene å vite at de har blitt lurt

Det er selvfølgelig best på alle mulige måter om overgrepet kan forebygges fremfor å straffeforfølge i etterkant. Ved anmeldelsen har skaden allerede skjedd. Det er flest menn, storparten under 30 år som er voldtektsovergripere (SSB). Det betyr at det trengs et holdningsskapende arbeid mot denne gruppen. Dette greier ikke politiet alene, samfunnet har et ansvar å formidle dette enten man er forelder, venn eller kollega. Vi må hjelpe hverandre til å skape respekt for andre og hverandres grenser. Men så lenge det begås voldtekter ønsker politiet å være en bidragsyter.