I år inviterte Svartlamon beboerforening nye og gamle venner av Svartlamon til å gå i 1. mai-toget for Svartlamoprosjektet. Ifølge beboerforeningen gikk over 400 i Svartlamo-toget.  Foto: Tobias Liljedahl

Så kan vi ta det rolig de neste 100 år

I vår skal Svartlamon og kommunen forhandle om fornyelse av leiekontrakten med Trondheim kommune. Svartlamon ønsker en langtidskontrakt for å få mer forutsigbarhet i videre utvikling av den økologiske og sosialt bærekraftige bydelen.

100 gode grunner for 100 nye år: I år inviterte Svartlamon beboerforening nye og gamle venner av Svartlamon til å gå i 1. mai-toget for Svartlamoprosjektet.

Vi malte 100 plakater med 100 forskjellige gode grunner for en langtidskontrakt.

Det handler om vårt fellesskap, viktigheten av sosialt bærekraftige boligområder i en by i sterk vekst, og om samfunnsutviklingen i møte med utfordringene som kommer med klimaendringene.

Les også: Hvem skulle trodd det?!! Svartlamon boligstiftelse fyller 15 år i dag

Trondheim kommune og Svartlamon er en solskinnshistorie: I 2001 vedtok bystyret at Svartlamon skulle være et byøkologisk forsøksområde. Nå er Svartlamons byøkologiske modell blitt mainstream i storsamfunnet.

Forsøksbydelen har gått et skritt videre som utbygger, med forskning på boliger, boformer og byutvikling for fremtiden. Vi er derfor stolte av og takknemlig for den unike muligheten vi har hatt i Trondheim som generøst har gitt oss tid og rom til å utvikle en økonomisk-, økologisk- og sosialt bærekraftig bydel.

Det er noe å være stolt av fordi det er helt unikt i internasjonal sammenheng og relevant for framtidens byutvikling. Vedtaket i 2001 var en konkret handling fra bystyret på å bremse klimaendringene.

Les også denne kronikken: Scandic Svartlamon? Nei, ikke snakk om!

Hvorfor skal kommunen gi Svartlamon boligstiftelse langtidskontrakt?

Svartlamon bidrar til det grønne skiftet. Å bo enkelt og sosialt i et lavforbrukssamfunn er fremtiden. Ensartet industriell utbygging er ikke en klimaforsvarlig eller sosialt ansvarlig måte å fortette en by. Derfor er interessen for økologisk byutvikling økende.

I 20 år har Svartlamon utviklet et lavforbruksamfunn med fellesløsninger. Beboerne bytter egeninnsats på rehabilitering mot lav leie. Byen behøver flere boliger, og vi bidrar med mer boligbygging innenfor byøkologisk utvikling.

Prosjektet blir sett på som unikt i nasjonal og internasjonal sammenheng og er noe Trondheim kommune har vist fram med stolthet. Framtidens bærekraftige by handler nemlig om det alle snakker om: Klimakrisen. Flere og flere ser at vi som samfunn må gjøre store forandringer i hverdagslivet og at det må mer til enn teknologi for å fikse det. Langtidsleie gir mer forutsigbarhet for Svartlamons stiftelser, og for kommunens planlegging av infrastruktur.

Les mer: Fester på Svartlamoen for å feire at husene fikk stå

Forskning: Svartlamon er Trondheim kommunes case i forskningsprosjektet: Bopilot, som forsker på “kommunen som pådriver for alternative boligløsninger”.

Bopilot er støttet av Forskningsrådet og består av NTNU og SINTEF som skal utføre forskningen, samt Trondheim kommune som eier av prosjektet.

Målet er at kommunen kan bli en pådriver for utvikling av nye boligtyper og boligløsninger. Prosjektet undersøker nye muligheter for samarbeid internt i kommunen mellom enhetene innen helse, velferd, byplanlegging og eiendom, finans og innovasjon, for at boligproduksjon skal skje med en mer helhetlig tankegang.

Les også: Biskop Darres gate 1996 og 2018

Livskvalitet kan ikke måles i tall: I 2016 evaluerte Trondheim kommune det byøkologiske forsøksprosjektet målt i tall. Beboerforeningen svarte på evalueringen med ord og bilder for å tilføre de verdier som ikke kom fram i kommunens evaluering. Vi erfarte da at det var to forskjellige språk som kommuniserte dårlig sammen. Livskvalitet beskrives best med ord. Å forholde seg aktivt med empati i et fellesskap er livskvalitet, og det er samfunnsbyggende.

Vi ønsker å beholde den høye tilliten som er mellom Trondheim kommune og Svartlamon. Lav husleie og at stiftelsen ikke opererer med depositum, da beboerne selv tar vare på boligen, gjør at det er lave kostnader knyttet til inn- og utflytting. Stiftelsen har lave driftsutgifter på grunn av arbeidet beboerforeningen legger ned i vedlikehold og drift.

Forskjellen fra det markedsstyrte boligmarkedet er at man slipper å ta opp store lån, noe som frigir tid til andre verdier. Som å bidra i lokalsamfunnet, og unngå at de som arbeider i byen ikke har økonomisk mulighet til å bo i byen.

Les også om Håkon Bleken: Sinnamaler'n

Det beste fra byen og bygda: Høy tilflytting til ensartede boligområder der mange mennesker uten tilknyting til byen eller de nye industrielt oppførte boligområder uten tilhørighet i byen. Fler opplever at kulturpolitikk ikke angår dem. Kultur vokser nedenfra over tid fordi det handler om tilhørighet og identitet.

Svartlamon bygger klimavennlig med høy grad av medvirkning og innbyggere som har et eierskap i form av identitet og tilhørighet.

Vi ber politikerne inkludere kommuneadministrasjon og eiendomsenheten i prinsippene om innbyggermedvirkning slik at samarbeidet mellom kommunen og Svartlamon blir en god prosess. Stiftelsene må behandles som en likeverdig part i en reell kontraktsforhandling.

Les også: Motorpsychos nye brygg

Kunst og kultur: Det snakkes mye om klimapolitikk. Det snakkes ikke like mye om kunst- og kulturpolitikk, som er like viktig både for klimaet og samfunnsutviklingen.

Svartlamon har ytret viktigheten av - og bidratt med kunst og kultur til byen siden 1990-tallet. Lav leie gjør at tid blir frigitt til et mangfold av kunst- og kulturproduksjon for byen. Kulturutviklingen har ellers ikke mulighet til følge med den raske urbaniseringen. Kultur er identitet. Hvem vi er, hvor vi er, og vår historie gir tilhørighet.

Kultur er ikke en utgift som kan prioriteres bort hvis det blir for «dyrt». Klimakrisen utfordrer alle samfunnsfunksjoner, og kunsten som refleksjonsrom kommer å bli viktig når vi må finne andre måter å forme samfunnet på.

Hør våre kommentatorer snakke om vindmøllekrangel, fødetilbudkrangel, påske, påskekrim og Game of Thrones

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

Hør vår debatt-podkast: - Russegrupper er den største ekskluderinga, som er rett foran øynene våre