Ved å skifte til blyfri ammunisjon, kan norske jegere frivillig sette en standard for miljøansvar i forkant av de restriksjoner på bruk av blyholdig ammunisjon som uansett vil komme, mener kronikkforfatterne.  Foto: Erlend Haarberg

Norske jegere forgifter økosystemet

Til tross for en overveldende vitenskapelig dokumentasjon av blyets giftighet, bruker ni av ti norske jegere blyholdig ammunisjon.

Bruk av blyholdig ammunisjon forgifter mennesker, dyr og miljø over hele verden. Innenfor EU-området spres hvert år 19.000 tonn blyhagl. USA bruker årlig 80.000 tonn bly til produksjon av ammunisjon.

LES OGSÅ: 200 tonn viltkjøtt med bly må kastes

Etter ti år med et totalforbud mot blyhagl, opphevet Stortinget forbudet utenfor skytebaner og våtmarksområder i 2015. Tilgjengelig statistikk fra SSB viser at det i tiårsperioden før forbudet ble innført i gjennomsnitt ble importert 290 tonn blyhagl hvert år. For 2016-2017 var tilsvarende tall bare 62 tonn, til tross for at 88 prosent av rypejegerne hadde gått tilbake til blyhagl.

Det er ikke kjent hvor mye blyhagl norske jegere faktisk sprer i naturen hvert år. Det varierer blant annet med antall aktive jegere og antall felte småvilt. Den eksakte mengden blyhagl som forbrukes, er imidlertid ikke viktig for denne diskusjonen. Det er nemlig et nasjonalt miljømål i Norge at bruk og utslipp av bly skal stanses helt innen 2020.

Skadeskutt småvilt kan leve videre med mange hagl i kroppen. Alt skadeskutt vilt blir imidlertid spist en gang, enten ved at de blir tatt av rovdyr/rovfugl eller ved at kadaveret konsumeres av åtseletere. I begge tilfeller vil inntak av blyhagl føre til forgiftning. Ett blyhagl (0,2 g) er nok til å gi alvorlig forgiftning hos en ørn og 10 slike hagl er dødelig.

LES OGSÅ: Vil ikke tillate blyhagl

Det er en utbredt misforståelse at bruk av blyhagl kun er et miljøproblem i våtmarksområder. Det finnes omfattende dokumentasjon på at fugler som due, fasan, rapphøne og rugde også forgiftes av blyhagl. De plukker hagl som ligger på bakken eller får i seg blyrester fra jord eller meitemark. Hakkespetter som leter etter insekter, kan bli blyforgiftet når de hakker i hull fra hagl skutt inn i trær.

En spørreundersøkelse viste at 94 prosent av norske elgjegere brukte blyholdige kuler. Kuler med blykjerne fragmenterer i anslaget og fragmentene kan spres i en radius på opptil 45 cm fra sårkanalen. Tusenvis av små blyfragmenter avsettes både i kjøttet og innvollene. De fleste fragmentene kan verken ses med det blotte øye eller kjennes ved tygging.

Det er beregnet at det i gjennomsnitt avsettes 4,7 gram bly i hver felt elg og at 30 prosent av dette blyet finnes i innvoller som legges igjen i skogen. Slakterestene blir spist av åtseletere. I jaktåret 2017-18 ble det felt 31613 elger i Norge. I elger felt med blyholdig ammunisjon ble det dermed totalt avsatt ca. 140 kg bly fordelt på 42 kg i innvollene og resten i kroppen. Det er beregnet at 90 prosent av dyrene vommes ut i skogen. Blyet i disse innvollene tilsvarer nærmere 19000 dødelige doser for ørn.

I 2017-18 ble det også felt 42541 hjort og 5515 villrein. Vi antar at andelen dyr skutt med blyholdige kuler var på nivå med det som er rapportert for elg. Dersom vi forutsetter ett treff per felt dyr, et gjennomsnittlig blytap på 2,8 g per kule og en tilsvarende andel utvomming i naturen for disse artene, tilsvarer denne blymengden ca. 17000 dødelige doser for ørn.

Vi kan dermed slå fast at blyet i innvollene som norske storviltjegere legger igjen i naturen hvert år, representerer 36000 dødelige doser for ørn.

Mennesket er en del av det økosystemet som jegerne forgifter med sin blyammunisjon (illustrasjon). Folk som spiser kjøtt fra vilt skutt med blyholdig ammunisjon, får i seg blyhagl eller blyfragmenter. Blyhagl kan sette seg i blindtarmen og det er dokumentert at ett eller to blyhagl i blindtarmen er nok til å gi helseskadelige blyverdier i blodet.

LES OGSÅ: Myker opp blyhaglforbudet

En studie fra Canada viste at ca. 15 prosent av tilfeldige Cree-indianere hadde hagl i mage- og tarmkanalen. Kvernet elgkjøtt som selges i norske butikker, kan inneholde store mengder blyrester. Folk som jevnlig spiser viltkjøtt, har høyere blynivåer i blodet enn de som ikke konsumerer viltkjøtt.

WHO har slått fast at inntak av bly, uansett mengde, utgjør en helserisiko, men bly er spesielt giftig for foster og barn der nervesystemet er under utvikling. Blyeksponering hos barn fører blant annet til nedsatt IQ og reduserte kognitive evner. Bly har en lang rekke negative konsekvenser, også for voksne folks helse. En ny studie beregnet at 400000 mennesker i USA dør hvert år av hjerte-karsykdommer som følge av blyeksponering. Det ble påvist økt dødelighet ved blynivåer i blodet som man finner hos folk med moderat inntak av kjøtt fra vilt skutt med blyholdig ammunisjon. En annen ny studie fant økt risiko for multippel sklerose ved økende blymengder i blodet.

I en fersk rapport til EU-kommisjonen, anbefaler Det europeiske kjemikaliebyrået at bruk av blyholdig ammunisjon reguleres for å hindre at mennesker, rovfugler og åtseletere eksponeres for bly. Vi forventer derfor at det vil bli restriksjoner på bruk av blyammunisjon i EU, noe som i neste omgang vil påvirke norsk lovgivning.

En litteraturgjennomgang viste at 99 prosent av 570 vitenskapelige artikler publisert i perioden 1975-2016 påpekte helse- og/eller miljøfarer knyttet til anvendelse av blyholdig ammunisjon. Ved tre tilfeller har internasjonale grupper av forskere signert opprop om helse- og miljøfarene ved bruk av blyholdig ammunisjon.

Jegerne utgjør en liten del av en stadig mer urbanisert befolkning og jegerstanden har et kritisk søkelys på seg. Ved å skifte til blyfri ammunisjon, kan norske jegere frivillig sette en standard for miljøansvar i forkant av de restriksjoner på bruk av blyholdig ammunisjon som uansett vil komme.