Krysset ved City Syd på Tiller skal bygges om til rundkjøring i forbindelse med nytt knutepunkt for metrobussen i Senter vegen, men en lang rekke etater er meget skeptiske, også dagens kronikkforfatter.  Foto: Richard Sagen

Midtstilt metrobuss- holdeplass på Tiller er ingen god idé

En midtstilt metrobussholdeplass i Sentervegen er et svært dårlig alternativ til å benytte de eksisterende holdeplassene City Syd østre og City Syd vestre som omstigningsplass for metrobusslinje 1 ved City Syd.

12. mars ble planene for metrobussholdeplassen i Sentervegen ved City Syd omtalt i Adresseavisen. Denne planen har sikkert overrasket mange. Det virket svært underlig at man har bestemt seg for en løsning med midtstilt holdeplass her, og i tillegg foreslår en løsning som lager et komplisert kjøremønster både for bussene og biltrafikken til og fra kjøpesentrene på begge sider av Sentervegen. Til sist, og kanskje mest viktig, dette er ikke noen trafikksikker løsning for passasjerer som skal av eller på metrobussen ved City Syd.

LES OGSÅ: Politiet frykter for sikkerheten til fotgjengere etter ombygging av kryss ved City Syd

Det er mulig å finne noe informasjon om denne planen på internett, men den er ufullstendig, særlig er det mangel på diskusjon av alternativer. Det er som om ideen om midtstilt holdeplass overskygger alt annet. Det har ført til en løsning som er dårlig målt på flere ulike måter. Den er dårlig fordi den koster mye mer enn et bedre alternativ. Den gir mye dårligere sikkerhet for alle passasjerer som skal av eller på bussen på vei til fots til eller fra enten skole, idrettshall, butikk eller bolig i området nær holde-plassen. Og den gir et uvanlig, uoversiktlig og potensielt risikofylt kjøremønster for all bil- og busstrafikk ved holdeplassen.

TERJE K. LIEN, Professor emeritus, NTNU 

 

La oss ta det økonomiske aspektet først. I dag finnes det to holdeplasser langs Østre Rosten i tilknytning til City Syd. Det er City Syd vestre for sørgående trafikk og City Syd østre for nordgående trafikk. Disse to er forbundet med en gangbru over veien. På midtrabatten mellom de nordgående og de sørgående kjørefeltene i Østre Rosten er det et gjerde som hindrer fotgjengere å krysse veien her. Begge disse holdeplassene har i dag stor nok lengde til å ta imot metrobusser og sannsynligvis også en liten buss i tillegg.

LES OGSÅ: Metrobussen får «venstrekjøring» i nytt kollektivknutepunkt på Tiller

For å bygge disse to holdeplassene ut til metrobuss-standard kreves det en del penger til oppvarmet perrong og venterom. Men dette blir en mye lavere kostnad enn den som følger av en utbygging av midtstilt holdeplass i Sentervegen. Det er også areal nok til at det kan bygges lengre busslommer dersom det er nødvendig for trafikkavviklingen. Begge disse holdeplassene ser ut til å være med i en fremtidig ruteplan for metrobusslinje 1.

Passasjerene som går av eller på bussen på den foreslåtte holdeplassen, skal enten til eller kommer fra bolig, skole, idretts-hall eller butikk i området. Alle må da krysse minst to kjørefelt. De som velger å gå av her for å komme til KVT, Rostenhallen eller Rosten skole må krysse til sammen åtte kjørefelt for å komme dit dersom de ikke tar omveien om gangbrua. Siden dette blir en lengre vei vil nok en del ikke velge den. Tilbake til holdeplassen er det like mange felt å krysse. For alle disse vil holdeplassen City Syd østre eller City Syd vestre være mye sikrere. De vil i verste fall bare måtte krysse en enkel kjørebane til parkering eller garasje. Dette gir en mye mindre skaderisiko enn ved å benytte den planlagte midtstilte holdeplassen i Sentervegen. I tillegg blir det kortere gangvei for de fleste.

Ett argument for midtstilt bussholdeplass er at det skal bli lett å skifte fra en busslinje til en annen. Ved midtstilt holdeplass vil alt skifte kunne skje fra samme perrong. Dette er en svakhet ved løsningen med City Syd østre/vestre som metrobussholdeplass. Der vil et skifte i samme kjøreretning være helt greit, det skjer fra samme perrong. Skifte i motsatt retning krever en tur over veien via gangbrua. Dette tar noe tid.

LES OGSÅ: Nå kuttes veikapasiteten for biler ved kjøpesentrene på Tiller og Lade

Dessverre er det ikke noen lett tilgjengelige data som forteller noe om hvor stor del av omstigningen som forventes å være av denne typen. Men det er rimelig å tro at det i hovedsak vil være passasjerer til og fra linje 71 fra Melhus og linje 72 fra Klæbu som bytter buss her. For en stor andel av disse er det høyst sannsynlig at skiftet skal skje i samme kjøreretning.

I tillegg kommer muligens passasjerer fra linjene 23 og 24. Siden begge disse linjene også går via Tonstadkrysset kan dette være et like naturlig omstigningssted. For alle disse fire rutene ville det beste omstigningsstedet være Tonstadkrysset fordi der kan det gjøres omstigning til både metrobusslinje 1 og 2. Dette kan lett oppnås ved at linje 71 og 72 har Tonstadkrysset som endeholdeplass i stedet for City Syd når de ikke skal kjøre helt til Trondheim sentrum.

Så en betraktning om trafikkbildet for kjørende. Dette blir svært uvanlig, kanskje enestående i Norge. En bilist som kommer fra E6 og skal inn til Østre Rosten nordover, vil kunne oppleve å se en buss komme mot seg i kjørefeltet til venstre ved avkjørselen fra første rundkjøring etter E6. Litt lenger framme kjører bussene i kollektivfelt til venstre i samme retning som bilen. Etter rundkjøringen i krysset Sentervegen–Østre Rosten ligger kollektivfeltet på høyre side. Det samme forvirrende trafikkbildet finnes ved kjøring i motsatt retning. Dette kan skape misforståelser og farlige situasjoner. For bussene er det tilsvarende problemer med to krysninger av kjøreretninger og skifte av kollektivfelt fra venstre til høyre side i kjøreretningen.

LES OGSÅ: Planlegger nytt omstigningspunkt

Konklusjonen på disse vurderingene er at en midtstilt metrobussholdeplass i Sentervegen er et svært dårlig alternativ i forhold til å benytte de eksisterende holdeplassene City Syd østre og City Syd vestre som omstigningsplass for metrobusslinje 1 ved City Syd.

Planen har imidlertid et godt element. Det er å erstatte lyskrysset mellom Sentervegen og Østre Rosten med en rundkjøring. Dette burde absolutt gjennomføres fordi det gir en mer smidig trafikkavvikling.

Hør våre kommentatorer snakke om pressekritikk fra Bar Vulkan, Wara-saken, Black Box og Åges jubileum

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter


Hør vår debatt-podkast: Jeg sjekker telefonen min hvert tiende minutt. Sosiale medier er som er rusmiddel