Vindkraftutbygging vil gjøre store områder mindre attraktiv for både hubro og dens byttedyr. Dette vil redusere hekkesuksessen ytterligere og gi negativ bestandsutvikling, skriver Naturvernforbundet i denne kronikken.  Foto: Stein Bjøru

Hubroen ofres for vindkraftindustri

I fjor ga Olje- og energidepartementet (OED) konsesjon til bygging av 32 vindturbiner i Innvordfjellet i Flatanger, midt i et område med stor betydning for hubroen i Trøndelag.

Til tross for at en rekke miljøfaglige etater frarådet utbygging, ga OED konsesjon. Både Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Direktoratet for naturforvaltning og NTNU Vitenskapsmuseet konkluderte med at utbygging ville gi negative konsekvenser for et høyt antall rødlistede arter og kulturminner. Disse sterke faginstansene ble ikke hørt.

LES OGSÅ: Mener utbygging på Innvordfjellet bryter med flere lover

Innvordfjellet er ett av 20 aktuelle trønderske vindkraftprosjekt. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i tillegg sju nye konsesjoner til behandling. Gis disse konsesjon, vil man finne ca. 500 vindturbiner langs trøndelagskysten om få år. Dette medfører hundre mil med veier over lyng og myr. Vi står overfor massive, irreversible inngrep som truer mange arter og sjelden natur.

Hege Loholt 

 

En av de rødlistede artene som påvirkes negativt av vindkraftutbyggingen i Trøndelag, er hubroen. Det er, med få unntak, registrert hubrolokaliteter nær alle vindkraftprosjekt i fylket. Hubro er definert som sterkt truet på norsk rødliste, og som en konsekvens av sterk bestandsnedgang ble det utarbeidet en nasjonal handlingsplan for arten i 2009. Planen omfatter ikke konsekvensene av vindkraftutbygging.

Alette Sandvik 

 

Hubro er sårbar for forstyrrelser. Arten har ofte vanskeligheter med å fø opp unger grunnet ujevn tilgang på bytte. Vindkraftutbygging vil gjøre store områder mindre attraktiv for både hubro og dens byttedyr. Dette vil redusere hekkesuksessen ytterligere og gi negativ bestandsutvikling. Nyere internasjonal forskning viser i tillegg at hubro er svært utsatt for kollisjon i områder med vindturbiner. Likevel gjentar NVE til stadighet at arten ikke er kollisjonsutsatt og ignorerer dermed fagekspertise.

LES OGSÅ: Miljødirektoratet mener Frøya må utelukkes som vindkraftområde

På Sitter, nær det planlagte vindkraftverket på Innvord, har staten brukt flere millioner på å fjerne strømledninger som dreper hubro. Begrunnelsen er i konflikt med OEDs konsesjon til vindkraftverk i samme område. Dette er et stort paradoks. Ødeleggelse av habitat fremstår allikevel som største trussel mot hubroens overlevelse. En irsk studie publisert i fjor, fant en reduksjon på 10 prosent i antall fugler i områder nær vindkraftverk. Hovedårsaken var forringelse av leveområdet.

Innen influensområdet til Innvordfjellet vindkraftverk er det registrert 3–5 mulige hekkelokaliteter for hubro. OED innrømmer at området inngår i leveområdet til flere hubropar. Departementet medgir at utbygging ikke er i samsvar med forvaltningsmålene for hubro og konstaterer at effekten av vindkraftverk på hubro er usikker. OED gir allikevel konsesjon ved å vise til «avbøtende tiltak». Et av tiltakene som foreslås, er støtteforing av hubro for å redusere negative virkninger på næringstilgangen. Fagfolk reagerer sterkt på denne tilnærmingen. Det er elendig forvaltning å ødelegge et godt leveområde for hubro for så å gjøre arten avhengig av menneskelig foring. Tiltaket er ikke økologisk bærekraftig og i strid med naturmangfoldloven.

LES OGSÅ: Konsesjon til Innvordfjellet vindkraftverk

Idag har vi ingen forskning på hvordan effektene av vindkraft påvirker en allerede sterkt truet bestand av hubro i Norge. Det er kommet i gang undersøkelser knyttet til konsesjoner gitt på Fosen, Hitra og Snillfjord, men det foreligger kun status før byggestart. Man har planer om å innhente kunnskap ett og fem år etter at anleggene er ferdigstilt. Til tross for dette helt åpenbare kunnskapshullet fortsetter raseringen av rødlistet trøndersk kystlynghei.

På Smøla er det gjort undersøkelser på vindkraft og fugl etter at 68 turbiner ble bygd. Her har fugledøden vært omfattende. Et stort antall havørn, kongeørn, jaktfalk, vandrefalk, tårnfalk, bekkasiner og ryper er drept av turbinene. Gjennom Stortingets oppdrag «Nasjonal ramme for vindkraft» vises det til at utbygging av vindkraft skal avstemmes mot andre viktige miljø- og samfunnshensyn, inkludert å ta vare på naturverdier. Likevel bygges det fortsatt ut områder som er lite berørt av tekniske inngrep. Dette gir høyt konfliktnivå, fordi disse områdene har store verdier knyttet til samisk identitet, biologisk mangfold, trua arters leveområder, friluftsliv og kulturminner.

Verden står overfor to massive trusler. Det ene er klimaendringer, det andre er tap av biologisk mangfold. Verdens pattedyr, fugler, fisk og amfibier er redusert med 60 prosent på kun 50 år. Andelen villmarkspreget natur viser like sørgelig utvikling. I løpet av de siste hundre år er inngrepsfri natur redusert fra 50 til 12 prosent i Norge. Dette står i grell kontrast til myndighetenes mål om at tapet av biologisk mangfold skulle stoppes innen 2010. I dag, ni år etter er lite skjedd.

LES OGSÅ: Selger Innvordfjellet vindkraftverk til utenlandsk investor

Vindkraftanleggene langs trøndelagskysten industrialiserer vår kystlynghei, og fragmenterer og forringer leveområdene for stadig flere arter. Hubroen er en av mange brikker i det store puslespillet av biologisk mangfold, men til tross for både bestandsnedgang og rødlistestatus er truslene undervurdert og nedprioritert. Så også på Innvordfjellet.

Hvor er den samlede konsekvensvurdering for hubrobestanden? Med all sannsynlighet vil vi få en situasjon hvor belastningen for hubro blir så stor at man ikke oppnår forvaltningsmålene satt for arten. Hubroen kan dermed stå i reell fare for å forsvinne fra Trøndelag.

Gjennom C14-analyser har man funnet beinrester av hare datert til mer enn 3900 år tilbake i tid i trønderske hubroreir. Har vi samvittighet til å overkjøre en slik finstilt natur?

Du kan høre hele podkasten ved å klikke på denne lenken eller ved å klikke på bildet nederst i denne saken.

Skur - episode 3