Kronikkforfatterne vil ha tettere bemanning i de delene av dagen hvor det er mest sårbart på grunn av mange aktiviteter. (Illustrasjonsfoto) 

En løsning for de uløste utfordringene i barnehagen

Behovet for nok bemanning er fortsatt den største utfordringen i barnehagen, også etter innføringen av en bemanningsnorm.

I barnehagen ønsker vi nok hender og fang til å ta vare på alle de flotte barna som går der. At det kom en bemanningsnorm høsten 2018 som sier at det skal være maks 3 barn under 3 år og maks 6 barn over 3 år per voksen i barnehagen, var betimelig og kjærkomment.

Utdanningsforbundet (UDF) (2018) krever at normen må gjelde i hele åpningstiden, noe normen ikke sikrer. Kunnskapsministeren har svart med et anslag på 13,8 milliarder i økte utgifter for å gjennomføre dette (Stortinget, 2018). UDF (2018) rapporterer at det er færre ansatte til stede enn den oppgitte bemanningen i halvparten av observasjonene i en barnehagedag, noe som bekrefter egne erfaringer fra praksis.

Vi mener at behovet for nok bemanning fortsatt er den største utfordringen i barnehagen i dag. Vi ønsker her å presentere vårt innspill i debatten.

Les også: Går glipp av over 430 000 kroner fordi barnehagen har prioritert bemanning


Vi vil sette søkelyset på UDFs krav. Vi tar utgangspunkt i en tenkt barnehage som er åpen 10 timer per dag og oppfyller bemanningsnormen. De fleste barnehager i dag har et vaktsystem der de ansatte begynner til ulike tider, slik at dagen blir dekt opp fra åpning til stenging. De ansatte jobber fulltid og vil være på jobb 8 timer hver dag, inkludert 30 minutters pause. Dette etterlater et tomrom på 2 timer per ansatt per dag, som må dekkes inn. Disse timene vil være enten på starten eller slutten av åpningstiden, da fulltids ansatte vil ønske sine 8 timer sammenhengende.

Vi strever med å se at det skal la seg gjøre å fylle opp starten og slutten av dagen slik det nå skisseres. Slike deltidsstillinger er ikke en ønsket politikk, og det er vanskelig å se hvordan man skal få tak i nok personale til dette. Vi vil her presentere et alternativ.

Vi ønsker å løfte frem hvordan man kan styrke tilbudet til barna ytterligere, innenfor den samme økonomiske rammen som forslaget til UDF. Istedenfor å bruke en eventuell investering på å innfri normen gjennom hele dagen, vil det etter vårt syn være mer hensiktsmessig å investere i ekstra ansatte på barnehagen, slik at man sikrer seg nok voksne sammen med barna midt på dagen, også når det skal gjennomføres pauser, planleggingstid osv.

Les også Adresseavisens mening: Ikke straff barnehager som har gjort jobben sin


I dag har pedagoger 4 timer planleggingstid hver uke, og fagarbeidere/assistenter gjerne 2 timer. Utover planleggingstid og pauser kommer ulike møter, foreldresamtaler, matlaging etc. Alt dette er helt nødvendig for å sikre en faglig sterk og samkjørt barnehage med høy kvalitet. Slike behov bør allikevel ikke gå på bekostning av barnas direkte tilgang på voksne gjennom dagen.

Vår mening er at man bør endre ordlyden i kravet fra antall ansatte i barnehagen i forhold til antall barn, til å sikre ansattes tilstedeværelse sammen med barna. Kravet bør derfor forsterkes til å gjelde 1 ansatt per 6 storbarn/3 småbarn fysisk til stede sammen med barna, og ikke kun som en norm. Hvor stor del av dagen dette lar seg gjøre vil avhenge av flere ting, først og fremst barnehagens åpningstid, men det bør minst la seg gjennomføre fra den siste voksne kommer på jobb, og fram til den første drar hjem.

Nøyaktig hvordan vaktene bør fordeles utover dagen for å gi barna tettest oppfølging, må etter vårt syn være opp til hver enkelt barnehage. Dette fordi de fleste familier har en relativt fast rytme i uka som dikterer sånn omtrent når barna kommer og når de blir hentet. På noen barnehager vil det for eksempel være mange barn som kommer tidlig, noe som kan kreve en ekstra tidligvakt.

Opptatt av debatt? Les også: Hvordan kan han rettferdiggjøre 21 gudshus i en by med så få kirkegjengere?


I vår tenkte barnehage er barna delt i tradisjonelle avdelinger, selv om det finnes mange ulike måter å organisere barnehager på. Om en avdeling har opptil 12 plasser (12 storbarn eller 6 småbarn), må det da med vår modell være 3 ansatte, som jobber eksempelvis 0700-1500, 0800–1600 og 0900–1700. Dette vil gi en «ekstra» voksenressurs fra 0900-1500, altså 6 timer hver dag, totalt 30 timer i uken.

Hvis vi forutsetter at to av de tre er pedagoger, vil tiden det er en ansatt borte fra avdelingen for planleggingstid eller pauser utgjøre 17,5 timer i uka. I tillegg kommer alle andre «tidstyver». Hvis avdelingen har 13–18 plasser, vil det med vår modell kreve 4 ansatte, normalt 2 pedagoger og 2 fagarbeidere. Da vil eksempelvis en pedagog og en fagarbeider jobbe 0700-1500, og de to andre fra 0900–1700. Dette gir igjen «ekstra» bemanning fra 0900-1500, totalt 30 timer i uken. De samme «tidstyvene» som i forrige eksempel, vil utgjøre 22 timer.

Kort oppsummert ønsker vi at det ses på muligheten for å utvide personaltettheten i barnehagene, men på en måte som gir hver enkelt barnehage friheten til å sette inn denne ressursen på en måte som bidrar til at alle barn har tilgang på voksne i tråd med normen, hele den tiden de er i barnehagen.

Mer debatt: Om lag 8000 barn ferdes på mørke vinterveier i Trondheim uten refleks


Debatten om hvordan barnehagen bør organiseres i framtiden er meget kompleks og svært viktig. De fleste barn under skolealder går i dag i barnehage, og barnehagen spiller en viktig rolle i lek og læring og muligheter for en god start i livet.

Vi ønsker nok voksne til å være sammen med barn hele dagen i barnehagen. For at det skal være mulig behøver vi en styrking som gjør at det til enhver tid er nok ansatte til stede i henhold til normen. Vi tar gjerne imot flere ansatte til stede på morgen og ettermiddag, og tettere bemanning midt på dagen, men om vi må velge, tar vi tettere bemanning i de delene av dagen hvor det er mest sårbart på grunn av mange aktiviteter.


Vår anbefaling er derfor en ekstra voksen inn i alle grupper, på den måten som gjør hver enkelt avdeling og barnehage best mulig rustet til å følge opp barna.


Hør våre kommentatorer snakke om: Nytt år, ny regjering, nytt Bleken-jubileum og ny naziavsløring i norsk kulturliv

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter


Hør vår debatt-podkast: De møtte sine jentesuperhelter


Kronikkforfatter: Eirik Baardsgaard er spesialpedagog i Nypvang barnehage og masterstudent spesialpedagogikk ved DMMH  

Kronikkforfatter: Eirik Baardsgaard er spesialpedagog i Nypvang barnehage og masterstudent spesialpedagogikk ved DMMH  

Kronikkforfatter: Ingvild Åmot er førsteamanuensis ved DMMH 

Kronikkforfatter: Ingvild Åmot er førsteamanuensis ved DMMH