Laila Risan (79) synes det er positivt at det nå skal forskes på de eldres helsetilstand. Hun skal stille opp. Her får hun konstatert at tre cm er forsvunnet på lengden siden ungdomsårene. Til venstre prosjektkoordinator Hege Butli.  Foto: Roar Blåsmo-Falnes

Trondheim trenger 70+

Økt kunnskap er avgjørende for bedre helse til eldre.

Den 29. oktober går startskuddet for en viktig helseundersøkelse i Trondheim. Fram til mai neste år kan 4500 trondhjemmere fra 70 år og eldre delta i en helseundersøkelse,som er unik i Norge og en av de største i verden. Bedre helse til framtidige eldre er målet, og prosjektet utføres i et banebrytende samarbeid mellom HUNT/NTNU, Aldring og helse og Trondheim kommune.

Vi blir flere eldre. I Norge vil antallet personer som er 70 år eller eldre fordobles fram til 2060. En rekke sykdommer, som kreft og demens, er vanligere i eldre enn i yngre år, og det vil gi helsevesenet store utfordringer. Vitenskapen trenger kunnskap om årsaker til funksjonstap og sykdom hos eldre. Beslutningstakere i stat og kommune trenger kunnskap for å planlegge helse- og omsorgstjenester for eldre, ikke minst for å få på plass forebyggende tiltak. Framtidige eldre fortjener gode helsetjenester.

Det finnes ingen norsk helseundersøkelse av eldre som omfatter hele eldrebefolkningen og som samler data ved en direkte undersøkelse av deltakerne. I tidligere Nord-Trøndelag deltar mellom 8.000 og 10.000 som er over 70 år i HUNT 70+, en omfattende undersøkelse av helse hos eldre.

Les også: Nå vil HUNT sjekke de eldre i Trondheim

Tidligere Nord-Trøndelag er på mange måter representativ for Norge som helhet, men mangler storbyer, hvor levevaner, utfordringer og muligheter kan være annerledes. Vi vil derfor utvide HUNT4 70+ med eldre fra Trondheim. Til sammen vil dette bli en av verdens største helseundersøkelser av eldre. Dessuten kan dette bli starten på å samle Trøndelag til et helserike, også når det gjelder HUNT. Vi trenger Trondheims eldre for bedre kunnskap.

Spørreskjema og kliniske undersøkelser vil kartlegge de fleste områder som er viktige for eldres helse, som fysisk funksjon, evne til å greie seg i dagliglivet, hukommelse, tannhelse og ernæring, kroppslig og psykisk helse og livskvalitet. På feltstasjon måles det blant annet gripestyrke, balanse, ganghastighet, hukommelse og tannstatus. Eldre som var med på å prøve undersøkelsen var fornøyd med opplegget. En spesiell del av undersøkelsen er at deltakerne får gå med en aktivitetsmåler i en uke, som registrerer både aktivitetsnivå og type aktivitet. Omfanget av undersøkelsene tilpasses den enkeltes funksjonsnivå.

I tidligere undersøkelser av eldre har gjerne de mest skrøpelige blitt utelatt fra deltagelse. Dette er problematisk, fordi man mister informasjon fra den gruppen som kanskje har mest å hente på ny kunnskap. I Trondheim 70+ vil personer som ikke er i stand til å dra fra hjemmet, eller de som bor i sykehjem, få tilbud om å bli undersøkt der de bor. Hvis deltakerne ikke er i stand til å skjønne hva det innebærer å samtykke til deltakelse, kan en nær pårørende samtykke på vegne av dem. Vi ønsker at flest mulig blir med.

Opptatt av debatt? Les: Det er langt verre at han, som er lege, driver med skremselspropaganda om noe han tydeligvis ikke kan

Kombinasjonen av HUNT4 og Trondheim 70+ vil gi mange svar som samfunnet og vitenskapen etterspør:

Hvordan er den fysiske formen og er eldre tilfreds med livet? Hva betyr fysisk hverdagsaktivitet for eldres helse? Blir eldre utredet og diagnostisert for sykdommene de har? Får de med sykdom tjenester de har nytte av? Hvor mange har hukommelsesproblemer eller demens? Er det forskjell i eldres helse mellom by og land? Kan høyt blodtrykk, nedsatt hørsel eller dårlig søvn øke risikoen for annen sykdom? Hvordan kan vi forebygge helseplager, sykdommer og hjelpebehov blant eldre i framtiden?

Svarene vil bli publisert i internasjonale vitenskapelige tidsskrifter, og den nære kontakten med praksisfeltet gjør at kunnskapen raskt kan brukes av dem som jobber med tjenester for eldre. Ny kunnskap skal føre til forbedret praksis.

Mer debatt: Hvor var politiet? Det var dette vi advarte mot

Samarbeidet mellom Trondheim kommune, Aldring og helse og HUNT/NTNU har vært avgjørende for å gjennomføre dette prosjekt. HUNTs erfaring gir gode spørreskjema, kvalitetssikrede kliniske målinger, god logistikk for invitasjoner og datainnsamling, og sikker lagring av forskningsdata. Sykepleiestudenter ved NTNU og helsepersonell i Trondheim undersøker deltakerne i prosjektet etter omfattende opplæring. Studentene får en helt ny læringsarena for å tilegne seg praktiske ferdigheter om kliniske undersøkelser og funksjonstester, som de kan bruke i helsetjenestene de vil jobbe i. Datakvalitet skal være høy, og kommunen får økt kunnskap om eldres helse, utfordringer og muligheter. Denne integreringen av forskning, utdanning og helsetjenesten er godt forankret i Universitetskommune 3.0, et felles utviklingsprosjekt mellom Trondheim kommune og NTNU. Målet med Universitetskommunen er nettopp å bringe akademi og kommune nærmere sammen innen utdanning og forskning. Alle samarbeidspartnere bidrar med sin spesifikke kunnskap.

Folkehelse er en grunnleggende ressurs for bærekraft og utvikling i regionen. Kunnskapen fra helseundersøkelser i befolkningen har stor betydning for tiltak for forebygging og helsefremming i samfunnet. Gjennom HUNT og 70+ kan innbyggerne delta i en helsedugnad til nytte for seg selv og andre i framtiden.

I løpet av den nærmeste tiden vil mange trondhjemmere få en invitasjon i posten for Trondheim 70+. Vi håper så mange som mulig vil møte opp og bidra. Våre eldre fortjener Trondheim70+. Vi trenger Trondheim70+.

Hør podkasten «OmAdressert» live fra Litteraturhuset med våre kommentatorer og gjest Mads Bones.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter


Hør vår debatt-podkast: - Man må kunne tåle karikaturer av profeten