«Arbeidstilsynet erfarer at det i mange skoler og kommuner er behov for å jobbe bedre med å forebygge vold og trusler» skriver kronikkforfatteren. (Faksimile av oppslag i Adresseavisen 18. november 2017.) 

Vold og trusler i skolen må forebygges

Vold og trusler er et problem i norsk skole. Adresseavisen har ved flere anledninger satt vold og trusler i Trondheimsskolen på dagsorden.

Knappe tre uker etter skolestart skjedde det igjen. En elev skal ha kommet med alvorlige trusler og utøvd vold mot voksne på skolen. Kommunaldirektør for oppvekst og utdanning, Camilla Trud Nereid, erkjenner i et intervju i Adresseavisen at vold og trusler er et problem. Vi har for mange enkeltepisoder i flere skoler i alle bydeler til enhver tid, sier hun.

Arbeidstilsynet kjenner saken som ble omtalt i forrige uke kun gjennom media, og har derfor ingen forutsetning for å ta stilling til hva som har skjedd og hvordan dette er håndtert. Men vi vet at vold og trusler generelt er en utfordring i undervisningssektoren. Jeg vil gi honnør til kommunaldirektøren for at hun erkjenner at kommunen har et problem. En slik erkjennelse er et godt utgangspunkt for å jobbe med forbedring.

Arbeidstilsynet erfarer at det i mange skoler og kommuner er behov for å jobbe bedre med å forebygge vold og trusler, og det er behov for mer kunnskap om hvordan dette kan gjøres.

Les også: Trusler og påstander om vold i Trondheimsskole


I 2018 skal Arbeidstilsynet gjennomføre omlag 100 tilsyn i grunnskoler i Østfold og Akershus. Dette er et pilotprosjekt for å kontrollere hvordan skolene jobber med vold og trusler, og for å styrke skolenes arbeid med å forebygge. I overkant av 50 tilsyn er gjennomført til nå.

Så langt har Arbeidstilsynet funnet at 9 av 10 skoler jobber for dårlig med å kartlegge hvilke farer og risikoer de har knyttet til vold og trusler. Det gir grunn til bekymring. Denne oversikten må de ha på plass for å kunne gjøre de riktige tiltakene og sørge for at skolen er trygg for både elever og ansatte. Vi ser at mange skoler gjør tiltak. Men det blir for tilfeldig hvis det ikke bygger på gode kartlegginger og vurderinger av risikosituasjonene i de ansattes arbeidsmiljø. Det er ingen indikasjoner på at det står bedre til i resten av landet.

Vold og trusler er et alvorlig arbeidsmiljøproblem, i Norge og internasjonalt. Tall fra Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og helse (NOA) viser at 6,6 prosent av norske arbeidstakere blir utsatt for vold eller trusler i arbeidet.

Les også: Vold i skolen anmeldes ikke


Undervisning ligger på tredjeplass over næringer som er mest utsatt. I NOAs faktabok om arbeidsmiljø og helse 2018, kommer det fram at 14 prosent av grunnskolelærere forteller at de har vært utsatt for vold og trusler fra tredjeperson som elever, foresatte og andre det siste året.

En undersøkelse Utdanningsforbundet gjennomførte blant egne medlemmer i 2017 viser til at halvparten av lærerne i barneskolen sier de har vært utsatt for fysisk vold, mens 19 prosent av ungdomsskolelærerne sier det samme.

Arbeidstilsynet vil understreke at vold og trusler ikke skal være den enkelte ansattes problem. Det er et arbeidsmiljøproblem. I januar 2017 kom et nytt regelverk som tydeliggjør arbeidsgivers ansvar for å forebygge vold og trusler, og som også understreker betydningen av blant annet opplæring og øvelse, kartlegging og risikovurdering, tiltak og oppfølging av hendelser.


Kommunen, som arbeidsgiver og skoleeier, har ansvar for å sørge for at rektorene har den kompetansen som er nødvendig for å forebygge og håndtere dette arbeidsmiljøproblemet. Kommunen må sette rektorene i stand til å kartlegge og vurdere risiko. Og kommunene må sørge for at det er systemer som lar seg tilpasse til den enkelte skoles art, størrelse og risikoforhold. Først da vil skolene bli i stand til å forebygge vold og trusler.

Opptatt av debatt? Les også: Barnehagens lave bemanning hindrer barnas daglige trygghet


Erfaring fra tilsyn er at mange ansatte ikke får god nok opplæring og øvelse i hvordan vold og trusler på jobb skal forebygges og håndteres. De fleste skolene mangler systematikk knyttet til dette. Opplæringen som gis fremstår som sporadisk og tilfeldig, uten kontinuitet, og gis ikke til alle arbeidstakerne. Den opplæringen som gis, er ofte teoretisk uten at det gjennomføres praktiske øvelser, som for eksempel å øve på konkrete voldssituasjoner.

Arbeidstilsynets inntrykk er også at de som jobber på SFO får mindre opplæring. Det samme gjelder for deltidsansatte, midlertidig ansatte og vikarer.

På mange skoler meldes det ikke fra om voldshendelser. Skolene har i all hovedsak systemer for å melde avvik og for å håndtere disse. Men Arbeidstilsynet erfarer at mange ikke benytter eget system for å melde ifra om uønskede hendelser knyttet til vold og trusler. Inntrykket fra tilsynene er at det ofte er uklart hva skolene definerer som avvik og hvem som skal følge opp avvikene. Arbeidstakere har fortalt at de har opplevd at når de meldte avvik, har de ikke fått tilbakemelding på hvordan og/eller om meldingene vil bli fulgt opp.

Mer debatt: Jeg er bitter over min kones opplevelser på sykeleiet


For den enkelte person kan underrapportering også resultere i at arbeidsgiver ikke håndterer hendelsen godt nok. Dette kan for eksempel være at en vold- og trusselhendelse blir behandlet som en personalsak og fokus blir på å «fordele skyld», i stedet for å være opptatt av hvordan skolen som arbeidsplass kan forebygge at dette skjer igjen.

Det er viktig at avvik rapporteres. Både for å følge opp de konkrete hendelsene, for å synliggjøre utfordringer knyttet til vold og trusler, få kunnskap om alvorlighetsgraden og omfanget av tilfellene, slik at de setter inn forebyggende tiltak.

Arbeidstilsynet erfarer at elevenes læringsmiljø ofte blir løftet foran de ansattes arbeidsmiljø. Det er viktig å huske på at arbeidsmiljøloven og opplæringsloven er to likestilte lover, og forsvarlig arbeidsmiljø og forsvarlig læringsmiljø må gå hånd i hånd for at skolen skal være trygg. Når skolen jobber systematisk med å forebygge vold og trusler, vil det også gagne elevene og deres læringsmiljø. Dersom skolene kartlegger hvor vold og trusselsituasjoner skjer, hvorfor det skjer, og iverksetter tiltak, blir det færre vold og trusselsituasjoner. Da blir skolen et tryggere sted å være, både for lærere og elever.


Hør våre kommentatorer og gjest Henrik Asheim snakke om Trøndelag sett med Oslo-briller, politiske omkamper og døde divaer

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter


Hør vår debatt-podkast: - Man må kunne tåle karikaturer av profeten


Kronikkforfatteren: Trude Vollheim er direktør i Arbeidstilsynet 

Kronikkforfatteren: Trude Vollheim er direktør i Arbeidstilsynet