Forfall: Bare halvparten av huseierne på Møllenberg bor der selv. Deler av den verdifulle trehusbebyggelsen er preget av forfall. Kronikkforfatteren skriver at hun håper på en bedre skjebne enn sin egen, for dem som i dag fester håp til det nye vedtaket.  Foto: Marthe Hårstad

Ferskt vedtak om hyblifisering i historisk lys

Også i 2007 ble det fattet vedtak mot hyblifisering. Det førte ikke til at den omfattende ombyggingen til hybler ble stoppet. Vi får håpe det nye vedtaket vil virke bedre.

Jeg bodde i Trondheim i nesten hele mitt yrkesaktive liv, i perioden 1977–2013. Hyblifiseringen var en vesentlig grunn til at jeg valgte å flytte da jeg ble pensjonist.

Jeg bodde i en gammel sentral bygård med 8 eierseksjoner, som over en periode på ca. 20 år ble totalforandret til et hybelhus for studenter, selv om seksjonene fysisk besto – med og uten ombygging. Det var mange hyggelige unge mennesker, og også diverse eiere som bidro konstruktivt til administrasjon og vedlikehold.

Les også lederen: På høy tid at hybelutviklingen blir stoppet

Likevel ble det stadig mer uutholdelig å bo der, pga. en radikal forskjell i selve livssituasjonen mellom meg og alle de andre. Stikkord: hyppig ut- og innflytting, festkultur, horder av besøk på alle døgnets tider, og popmusikk som trengte brutalt igjennom etasjeskillene i en dårlig isolert – og knapt nok reelt isolerbar gammel gård. Jeg markerte så sterk opposisjon at jeg aldri ble valgt som styremedlem. Jeg følte jeg ble drevet på flukt. Trondheim bystyre vedtok 21.06.2018 et viktig forslag for regulering av hyblifisering, fremsatt av Erling Moe, på vegne av V, Ap, MDG, KrF og Sp.

Det vesentligste er at det åpnes adgang for søknadsplikt for fysisk ombygging av bolig (eget hus eller leilighet) via bestemmelse i kommunearealdelplanen om at Plan- og bygningsloven § 31-6, c (om «å slå sammen boliger eller dele opp boenheten til hybler») skal komme til anvendelse. Det overlates til rådmannen, altså etter all sannsynlighet kommunaldirektør Einar Aassved Hansen og bygningssjefen, å komme med et forslag til endelig tekst som skal innarbeides i gjeldende kommunearealdelplan, med frist innen årets utgang. Her må det ropes varsko – spesielt fordi kommunaldirektøren på møtet holdt et lengre innlegg hvor han selv ikke så noen slags endring mulig for å begrense dagens eksplosive hyblifisering.

Altså: den eneste forskjellen mellom det som var mulig å vedta i 2007, og det som er mulig å vedta i 2018, er at hjemmelen før ble åpnet gjennom allerede eksisterende vedtekt som trengte en supplerende veiledertekst, nå gjennom kommunearealdelplan. For meg er det et viktig poeng at det samme egentlig er vedtatt på nytt- uten at det den gang fikk noen konsekvenser slik at hyblifiseringen ble stoppet. For ti år siden førte den såkalte Sentrumsgruppen, med utspring i alle sentrale velforeninger, kampen for akkurat den samme reguleringen. Her var jeg selv aktiv. Bystyret vedtok på møte 30.08.2007 at rådmannen skulle utarbeide en veileder med sikte på strammere regulering av hyblifisering. I en flertallsmerknad anbefales en rekke punkter til behandling. Nr. 1 er dette: Oppdeling av boenheter til flere boenheter, inkl. hybler, er søknadspliktig. Det anbefales å studere hele protokollen for dette møtet, for å se hvor mye man egentlig hadde fremkjempet den gangen.

LES OGSÅ: Vil ha søknadsplikt i flere bydeler

Veilederteksten ble politisk vedtatt i bygningsrådet først et år etter, etter langvarig tautrekking mellom sentrale politikere, daværende kommunaldirektør Håkon Grimstad og bygningssjef Lisbeth Glørstad Aspås. Her inngår en rekke formuleringer som klart imøtekommer nevnte punkt i flertallsmerknaden. Under henvisning til søknadsplikt via lov og vedtekt står f.eks.: «Dette skal forstås slik at ombygging skjer med det formål å igangsette hybelutleie».


Jeg fikk i 2009 gjennomført befaring i alle de 7 hyblifiserte seksjoner i min egen gård, hvorav flere var radikalt ombygd. Likevel ble konklusjonen i alle tilfeller: «Ingen søknadspliktig ombygging». Jeg prøvde forgjeves å kreve politisk behand-ling i bygningsrådet av min egen sak – politikerne avslo å se den som prinsipiell. De hadde m.a.o. gitt opp hyblifiseringskampen.

LES OGSÅ: Fullt mulig å bremse hybelutviklingen

Så forsvant plutselig veilederdokumentet fra stativet på bytorget en gang på forsommeren 2013, dvs. på et tidspunkt hvor vedtekten fremdeles var gyldig og ga adgang til reguleringen knyttet til Pbl 1985, § 91a, c. Jeg ønsket å finne nærmere ut av hva som var bakgrunnen, og fikk da til svar at det var pga. nye bestemmelser ang. parkering og utearealer (også tema i veilederen) i ny arealdelplan! På dette grunnlag hadde man funnet det tjenlig å fjerne hele dokumentet, uten at det var fattet noe vedtak i bystyret om oppheving av de bestemmelser som var gjort om søknadsplikt for ombygging til hybler via bystyrevedtaket av 30.08.2017 og det politiske vedtaket av veilederteksten i bygningsrådet et år senere. Jeg hadde en lengre korrespondanse hvor jeg prøvde å protestere på det som var skjedd, med nåværende kommunaldirektør Einar Aassved Hansen som hovedadressat – helt forgjeves. Alle dagens formannskapsmedlemmer har fått kopi av hele brevvekslingen.

Så er nå det store spørsmålet: hva skjer med saker som angår ombygging til hybler i perioden frem til utgangen av 2018, og før nye formuleringer er kommet inn i arealdelplanen? Skal de fremdeles være uten søknadsplikt? Jeg mener NEI, siden det som ble vedtatt om søknadsplikt i 2007 og 2008 aldri er lovmessig opphevet, altså ikke gjennom bystyrebehandling og vedtak, jf. Kommuneloven §6. De bestemmelser som er gitt i veilederteksten knyttet til bystyrevedtaket, kan dermed fungere som hjemmel inntil nye formuleringer er vedtatt og innarbeidet i arealdelplanen.

LES OGSÅ: Campus vil føre til mer hyblifisering

Jeg imøteser kommentarer til dette, spesielt fra de politiske forslagsstillerne i dagens bystyre, og fra kommunaldirektør Einar Aassved Hansen. Og jeg håper på en bedre skjebne enn min egen, for dem som i dag fester håp til det nye vedtaket.