Høyskolen Kristiania i Trondheim: De ansatte reagerer på vedtaket om nedleggelse, og forstår ikke begrunnelsen som ledelsen i Oslo har oppgitt.  Foto: Therese Alice Sanne

Nedleggelse på uklart grunnlag

I Adresseavisen 26.05.17 kommer ledelsen ved Høyskolen Kristiania (HK) i Oslo med uttalelser og påstander som vi som ansatte ved avdelingen i Trondheim ikke kan la stå uimotsagt.

Vi kjenner oss verken igjen i framstillingen av saksgangen eller de grunnene som gis for nedleggelsen av HKs avdeling i Trondheim. Vi må imidlertid forholde oss til de grunner som ledelsen offentlig framsetter da vi ikke får innsyn i grunnlaget for styrevedtaket om nedleggelse.

Ansatte og studenter ved HK Trondheim ble først gjort kjent med nedleggelsen av avdelingen dagen etter styremøtet. Det var ikke på forhånd gitt noen signaler på at et slikt alvorlig vedtak kunne komme. Vi var ikke engang oppmerksom på at skolens framtid sto på spill.

Les også:

Fakta Høyskolen Kristiania

Privat utdanningsstiftelse, grunnlagt av Ernst G. Mortensen

Høyskolen har avdelinger i Oslo, Trondheim og Bergen

La ned studiestedet i Stavanger i 2014

Kjøpte nettopp Westerdals høyskole i Oslo og overtok aksjene i slutten av mars 2017.

8. mai 2017 vedtok styret ved Høyskolen Kristiania å legge ned studiestedet i Trondheim fra sommeren 2019.

Det betyr at bachelorstudiene ble lagt ned fra høsten etter opptaket.

Dagens studenter får fullføre sine studieløp.

Dette året tar avdelingen bare opp studenter ved toårige fagskolestudier.

Skriver i årsrapporten for 2016 at målet er å bli Norges første private arbeidslivsuniversitet.

Høyskolen Kristiania Trondheim har 20 ansatte og 322 studenter.


Fra ledelsen i Oslo var det tvert imot uttrykt at HK Trondheim skulle en satse på. Blant annet hadde skolen iverksatt søknadsrunder og planlagt opptak for to nye bachelorstudier. Det ble i forkant av beslutningen om nedleggelse registrert god søknadspågang og vi så fram til en betydelig vekst i antall bachelorstudenter.

Da HK Trondheim ble vedtatt nedlagt var begrunnelsen vi ansatte fikk at avdelingen ikke ville bære seg økonomisk. Søkertallene var for lave og hadde vist en nedadgående tendens, ble det hevdet. Det vil vi gjerne problematisere.

Den dagen vi ble gjort oppmerksomme på nedleggelsen hadde HK Trondheim en økning i antall inngåtte kontrakter på 41,5 prosent sammenlignet med oppstart høsten 2016. Tilsvarende tall for HK Bergen var 17,1 prosent og HK Oslo beskjedne 0,1 prosent.

Private høyskoler, slik som vår, opplever i tillegg ofte større pågang av signerte kontrakter etter at Samordnet Opptak er ferdig, da mange også søker offentlige tilbud. Vi forventet derfor en ytterligere vekst av studenter.

LES OGSÅ: - Målet må være mer læring, ikke mer stress

Slik skulle det altså ikke få lov til å gå. En økning i antall studenter på over 40 prosent, og det før Samordna Opptak er ferdig, presenteres av ledelsen i Oslo som en nedgang. Noen ganger er virkelighetsforståelsen altså totalt forskjellig.

Også når det gjelder husleiekostnader er det ulike tall som presenteres. I siste årsrapport er det oppgitt en husleiekostnad i Trondheim på 6,2 mill., mens ledelsen, ifølge Adressa, påstår den er på 9 mill. Etter vedtaket om nedleggelse ble vi fortalt at en ny husleiekontrakt ville komme på 19 mill. kroner, økt til 20 mill., igjen ifølge ledelsens uttalelse til Adressa.

En slik økning i husleie vil ifølge ledelsen kreve 950 studenter for å dekke inn kostnadene. Dette er tall som vi ansatte først etter nedleggingsvedtaket er blitt presentert for.

Ledelsen i Oslo legger det altså fram som om lokaler er utslagsgivende for nedleggelsen. I reportasjen i Adressa uttaler HK-ledelsen at våre nåværende lokaler er tilpasset fagstudier, og ikke bachelorstudier. Dette er ukjent for oss. I våre nåværende lokaler hadde det ikke vært noe problem å starte opp de studiene som var utlyst i år også innenfor eksisterende husleiekontrakt. Den utløper først i 2020 og hadde fint kunnet huse de bachelorstudentene som nå mistet tilbudet.

Les også kronikken: En bedre skole for fremtiden

Vi ønsker en dokumentasjon fra HK-ledelsen på at utvidede lokaler faktisk vil gi en årlig husleiekostnad på 20 mill. Vår vurdering, som lokalkjente, er at det er fullt mulig å finne egnede lokaler i Trondheim for en pris godt under 20 mill. Dette ville igjen bety at antallet studenter man trenger for å dekke kostnadene vil være lavere.

I Adressa-artikkelen sier HK-ledelsen at avdelingen i Trondheim har gått med millionunderskudd i flere år. Hvor disse tallene kommer fra er det umulig for oss å forstå, da vi hvert år har levert på budsjett gitt av ledelsen selv.

Hvis påstanden i Adressa stemmer er et underskudd i Trondheim holdt hemmelig for oss ved avdelingen. Man skulle forvente at en profesjonell organisasjon gir budsjetter å styre etter hvor alle kostnader framkommer.

Nedleggelsen av HK Trondheim medfører at flere kommunikasjonsfag og kreative studieretninger ikke lenger har et undervisningstilbud i Trøndelag. Ungdom fra regionen har ikke lenger en mulighet til å utdanne seg innen slike fag uten å flytte til andre deler av landet. Fortrinnsvis Oslo. Dette vil påvirke rekrutteringen til slike jobber og etableringen av nye bedrifter innenfor de kreative kulturnæringene i vår region negativt. Det burde bekymre flere enn ansatte og studenter ved HK Trondheim.

LES OGSÅ: Et sunnhetstegn at studenter dropper olje

Høyskolen Kristiania er en ideell stiftelse opprettet etter en donasjon fra Ernst G. Mortensens arvinger. Formålet er å gi flest mulig i hele landet anledning til utdanning og personlig utvikling. Skolen har en solid økonomi og nedleggelsen av avdelingen i Trondheim er, sett fra vårt ståsted, et klart brudd på stiftelsens intensjon og formål.

Vi beklager overfor våre studenter som uttrykker bekymring for hvordan det blir å gå på en skole som er under avvikling. Vi forstår og deler mange av de bekymringene de har uttrykt. Vi beklager også overfor dem som søkte opptak på våre bachelorstudier med oppstart til høsten og som hadde planene klare for både studier, arbeid og husvære i Trondheim. På de fleste av disse studiene hadde vi flere studenter enn sist år og vi deler derfor ikke HK-ledelsens vurdering av at det ville være uansvarlig å starte opp disse studiene.


Vi har startet opp med til dels langt færre studenter tidligere og har ingen erfaring med at det var uansvarlig. Trondheimsavdelingen har utdannet dyktige folk innen en rekke fagfelt, har meget gode tilbakemeldinger fra studentene, levert innenfor budsjettrammene, og var en skole i sterk vekst. Likevel skal skolen altså legges ned.

Les flere debattinnlegg på adressa.no/meninger

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter