Velkommen til MDG-samfunnet

Det er færre biler på veiene. Flyene står på bakken. Lufta er renere.

La meg være tydelig på dette innledningsvis: Koronakrisa er selvsagt ikke noe drømmescenario for grønne politikere. Å hevde noe slikt ville vært urimelig. Pandemien er en uønsket trussel for alle i vårt samfunn, inkludert medlemmer og sympatisører av Miljøpartiet De Grønne.

Likevel, lørdag avvikler MDG sitt hittil mest miljøvennlige landsmøte (digitalt) i en tid der Norge er mer miljøvennlig enn på lenge. Koronakrisa har ført til atferdsendringer blant folk flest som gjør at vi lever livene våre mer i tråd med hva MDG forfekter i sitt partiprogram. Siden koronatiltakene ble innført 12. mars, har vi rett og slett levd grønnere.

For eksempel kjører vi mindre bil. Vegvesenets målinger viser en trafikknedgang på mellom 30 og 50 prosent i de store byene i Norge. Det harmonerer godt med MDGs mål om å «redusere biltrafikken i norske byområder for å redusere klimagassutslipp, luftforurensing og kø». Flytrafikken er dramatisk redusert, med over 90 prosent. Det er også en ønsket utvikling ifølge MDGs program, som tar til orde for økte miljøavgifter, bygge ut alternative kollektivløsninger og stanse planer om nye rullebaner for nettopp å redusere flytrafikken.

Dernest synker det private forbruket i Norge kraftig som følge av koronatiltakene. NHO anslår at forbruket i 2020 vil falle med 13 prosent sammenlignet med i fjor. Redusert materielt forbruk er et av de sentrale premissene i MDGs politiske prosjekt. «Livskvalitet framfor økt forbruk» heter det i partiprogrammet, der det påpekes at dersom alle i verden skulle hatt det samme materielle forbruket som nordmenn, ville vi trenge tre jordkloder. Heller enn å strebe etter økonomisk velstand vil MDG gi folk mer fritid. Vi skal dele på arbeidet, ha kortere arbeidsdager og dermed redusere både forbruksvekst og tidsklemme.

Koronaviruset har satt Norge i en unntakstilstand. Det er som sagt ingen grunn til å mistenke at MDG-politikere gleder seg over årsaken til at vi befinner oss i denne tilstanden. Det er likevel fristende å betrakte dagens koronapregede samfunn som et slags frampek på morgendagens samfunn, slik MDG forestiller seg den.

Det er et samfunn med mindre forurensning, med lavere konsum og der vi etterlater oss et lettere økologisk fotavtrykk. Du må ikke være MDG-sympatisør for å tenke at dette er en nødvendig utvikling. Langt de fleste av oss erkjenner at det ikke er bærekraftig å holde fram på samme måte som før. Klimakrisa er, i det lange løp, en større trussel enn koronakrisa.

Hvis vi tenker oss at vi i framtida må leve mer som gjør vi i dagens koronakrise, er det flere spørsmål som melder seg. Hvordan kan vi oppnå dette MDG-samfunnet uten at økonomien klapper sammen? Alle ser at koronatiltakene koster. Bedrifter må ha nødhjelp for å unngå konkurs. Over 400 000 mennesker er arbeidsledige. Det kan godt være at koronalivet er mer bærekraftig i et økologisk perspektiv. Men det er verken økonomisk eller sosialt forsvarlig.

Det er nettopp dette som holdes fram som MDG-politikkens akilleshæl. Hvis vi skal redusere den økonomiske aktiviteten og forbruket, hvordan skal vi holde sysselsettingen oppe? Hvordan skal vi finansiere velferdssamfunnet vårt? For å si det sånn, vi kommer neppe langt ved å dele på de gjenværende arbeidsplassene.

MDGs svar er grønn omstilling. Vi må satse på fornybare ressurser. Partiet vil fase ut olje- og gassindustrien i løpet av 15 år, samt flytte investeringer og skattefordeler til nye, grønne næringer. Det er på sett og vis ikke noe virkelighetsfjernt budskap all den tid vi vet at oljealderen uansett er på hell. Også politikere solid plantet i oljenæringen innser behovet for omstilling. Det er tempoet på omstillingen som i første rekke skiller de grønne politikerne fra de øvrige.

Koronakrisen viser at raske endringer er mulig. Over natta innstilte vi oss til en helt annen virkelighet, der vi lever og arbeider på helt andre måter enn tidligere. På den andre siden forteller krisen oss at det vil bli svært krevende å omforme denne tilstanden til en normaltilstand. Vi kan neppe leve i et MDG-samfunn uten å samtidig senke både aktivitet og velstand.