Karantenekaos i kommunene

Flere kommuner vil komme viruset i forkjøpet og innfører restriksjoner for innbyggere og tilreisende. Det skaper forvirring for publikum.

Rennebu kommune innfører forbud for tilreisende sør for Dovre mot å oppholde seg i kommunen, og 14 dagers karantene for alle innbyggere som reiser ut av kommunen og kommer tilbake. Dessuten innføres det forbud mot å overnatte i kommunen for personer uten fast bopel eller arbeid i kommunen.

Også flere andre trønderske kommuner har innført reiserestriksjoner og karanteneregler som er mer inngripende enn de nasjonale rådene. Oppdals retningslinjer ligner på Rennebus, og i Frosta har det lenge vært både innreise- og utreiseforbud etter at kommunen ble hardt rammet av virusutbrudd. Ørland innførte innreiseforbud for personer som hadde oppholdt seg i Trondheim, men opphevet det senere da andelen smittede i Ørland plutselig var på linje med Trondheims.

Fjellregionen, med kommunene Folldal, Alvdal, Rendalen, Tolga og Tynset, har samlet innført karantene for alle som har oppholdt seg utenfor regionen.

Det er blitt vanskelig å forflytte seg i Midt-Norge uten å komme på kant med en eller annen kommuneoverlege med sine lokale påbud og forbud. Det er mildt sagt forvirrende for publikum når koronatiltakene bokstavelig talt skifter på kommunegrensa.

Både justisminister Monica Mæland og helseminister Bent Høie advarer mot lokal selvtekt i koronabekjempelsens navn. Statsrådene frykter at det kan skape vanskeligheter for transporten, blant annet av medisiner. De ønsker samme regler over hele landet. Jusprofessor Hans Petter Graver ved Universitetet i Oslo hevder i tillegg at de kommunale karantenereglene er ulovlige. Loven krever at en person er smittet, eller at det er mistanke om at vedkommende er smittet, før en kan vedta innskrenkninger i vedkommendes bevegelsesfrihet. En kan, ifølge Graver, ikke sette friske folk i karantene som et forebyggende tiltak.

Regjeringen varsler, som følge av lokale karantenevedtak og reiserestriksjoner rundt om i landet, at det kan bli aktuelt i begrense kommunenes og regionenes myndighet til å treffe slike vedtak. Det vil i så fall være en alvorlig innskrenkning av lokaldemokratiet. Det er et godt prinsipp at lokale myndigheter, ut fra lokale behov, har makt og mulighet til å innføre lokale tiltak. Det skal mye til for å oppheve et så grunnleggende og viktig prinsipp.

Situasjonen er neppe så kaotisk at det rettferdiggjør inndragning av kommunal selvråderett. Det er fullt mulig å forstå kommunenes bekymring. Rennebus kommuneoverlege Arne Opdahl er opprørt over unntaket i det nasjonale hytteforbudet, der familiemedlemmer av påviste koronasmittede kan få reise på hytta for å unngå å selv bli smittet. Opdahl mener det er en oppskrift på å spre smitten til små hyttekommuner som ikke er rustet til å behandle mange pasienter samtidig. Kommunens overnattingsforbud er et direkte motsvar til regjeringens unntaksbestemmelse.

I krisetider står en seg selv og sine nærmest, og i dette tilfellet kommunenes innbyggere. I Frosta var det antakelig nødvendig med strengere regler for å få virusutbruddet under kontroll. I andre kommuner kan det være tilsvarende behov for lokale tilpasninger.

Samtidig må kommunene vokte seg for å undergrave den nasjonale koronadugnaden. Egne regler og forbud må innføres med omhu, gjerne etter samråd med nasjonale helsemyndigheter.