Men det klages ikke på Leinstrand.

I disse kommunesammenslåingstider kan det være på sin plass å minne om at Trondheim, slik kommunen fremstår i dag, frem til 1963 besto av fem kommuner: Strinda, Trondheim, Tiller, Leinstrand og Byneset.

Selv er jeg fra det som var Leinstrand kommune. Kommunesenteret var på Heimdal og grensen fulgte Leirsjøvassdraget i nord, jernbanelinja mot øst, utløpet av Gaula mot vest og eksisterende grense mot Melhus i sør.

Les også: Det koster dobbelt så mye å bygge motorvei i dag som for ti år siden

Flatåsen, Saupstad, Kolstad og Kattem er dermed alle innenfor de gamle grensene til Leinstrand kommune. I dag er det nok ikke mange flere enn de som sogner til Nypvang skole, og det lag og foreningsliv som preger bygda, som har et forhold til Leinstrand som bygd eller bydel. Klett er det naturlige sentrum. Det er et godt sted å leve.

Likevel er det flere ting som forundrer meg. Da jeg gikk der var skolen delvis fådelt og hadde rundt 75 elever totalt. I dag ligger de enkelte årskullene på opp mot 50. Bygningsmassen er den samme med unntak av et lite tilbygg som kom med 6 årsreformen, ellers er det brakker. Disse har selvsagt et midlertidig preg, men er for alle praktiske formål permanente. Gymsal og garderober er de samme som for 40 år siden. De gamle lærerboligene står og forfaller nærmest i skolegården.

Les også: Rita bør si unnskyld til beboerne på Lian

Samtidig leser vi om at kommunen løper etter utbyggerne andre steder i byen for å sette opp nye skoler slik at deres utbyggingsplaner kan realiseres. Men det klages ikke.

Sykehjemmet vårt er fint. Men det mangler omsorgsboliger slik det er vanlig å bygge i tilknytning til sykehjem andre steder. De fra Leinstrand som har behov for et slikt tilbud flytter derfor til Byneset eller Melhus. Ikke noe galt i det, men mitt inntrykk er at det er mangel på omsorgsboliger – hvorfor ikke da bygge det også her. Men det klages ikke.

Les også kronikken: Campingen er helt full for romfamilie, mens trønderfamilie slipper inn

Ved siden av Klett bor det mye folk på Ringvål. Både Ringvålvegen og Leinstrandvegen (707) er tungt trafikkert. Mangel på gang- og sykkelvei har alltid vært en hemsko for utviklingen og bomiljøet på bygda, og burde vært realisert for lenge siden. Kommunen brukte riktignok 300 millioner på å bygge gang- og sykkelvei mellom Heimdal og Klett nylig, men det hjelper lite for å knytte bygda tettere sammen.

Derimot har gamle gårdsveier blitt «oppdaget» som effektive gjennomkjøringstraseer av stadig flere. Både Leinbakken og Skjefstadbakken er ufundamenterte kjerreveier som i dag er til dels tungt trafikkert av gjennomgangstrafikk. Men det klages ikke.

Nå er vi åsted for en av landsdelens største byggeprosjekt; ny E6 sør. Det er bra. Men anledningen brukes ikke til å løse åpenbare utviklingsspørsmål for Leinstrand.

Opptatt av debatt? Les:  «Dere kan ikke få barn uten hjelp», sa han, og jeg kunne ikke forstå at hun fremdeles elsket meg

Det er mye bra å si om Klett, men at stedet er i nærheten av å kunne konkurrere om en pris for sunn tettstedsutvikling kan ingen hevde. Istedenfor er til dels omfattende boligbygging realisert klattvis og tilsynelatende uten en overordnet plan de siste 10–15 år. Samfunnshus, skole, butikk, trafikkmaskin, industriområde og trailerparkering ligger mer eller mindre strødd rundt på et vis som vitner om fullstendig mangel på planlegging.

Istedenfor griper aktørene muligheten når den byr seg. Sist ute er Statens vegvesen som vil bygge en stor kontrollstasjon i tilknytning til nytt kryss. Isolert sett sikkert fornuftig, men også der selvsagt uten å sette det inn i den sammenhengen at Leinstrand er ei levende bygd der mange av oss lever våre liv. Ingen stiller spørsmål om hva som ville vært bra for bygda. Og det klages ikke.

Mer debatt: Jeg fant til slutt kassen og kom meg ut, fullstendig utmattet og med skjelvende knær

Jeg synes nok er nok. Dette er et kommunalt ansvar. Jeg tok initiativ til en kommunedelplan for Leinstrand for 15 år siden, og vi har mast siden. Men tettstedsutvikling i Trondheims randsoner er åpenbart ikke like morsomt som superbuss og campusutvikling. Dette har de rett og slett ikke tid til på Byplan. Og det klages ikke nok.

Og kanskje er det det som må til for at kommunen tar det ansvaret de har også på Leinstrand; utvikle bygda på en måte der man ser alle disse tingene i sammenheng. Kanskje kan det utløse en idrettshall, flere butikker, trivelige bomiljø og sårt tiltrengt offentlig infrastruktur.

Det må bli slutt på klattvis utbygging uten sammenheng. Noe av dette kunne sikkert også vært sagt om Spongdal, Rye og Bratsberg. Kan være greit å legge merke til for Klæbu som er på tur inn.

Hør våre kommentatorer og gjest Tore O. Sandvik snakke om kollektivtrafikken i Trondheim og vold i trondheimsskolene

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter