Sluppen trenger mer aktivitet. Spørsmålet er om det politiske flertallet har gjort det for vanskelig å bygge boliger der.

I verste fall kan utviklingen av bydelen stoppe opp på grunn av uklare politiske signaler. Det må ikke skje.

Fortetting er vedtatt politikk i Trondheim. For å få ned utslippene av klimagasser, må vi bo og jobbe nærmere sentrum og ved de store årene for kollektivtransport. Samtidig kan vi ikke bygge ned dyrebar matjord. Men det kryr ikke av egnede tomteareal, og det er fornuftig og avgjørende å utnytte områdene som delvis er bebygd. Sluppen er et slikt område. I dag er det stort sett nærings- og kontorlokaler her, men ifølge en ny kommunedelplan kan dette bli en trivelig bydel med boliger, grøntområder og butikker.

Ei utfordring er grunnforholdene på Sluppen. Gamle avfallsdeponi under bakken kan føre til at det siver ut gass. Samtlige partier mener forholdene må undersøkes nøye og at nødvendige forholdsregler skal tas.

Men det hersker uenighet om hvordan vedtaket fra bystyret i juni skal tolkes, nærmere bestemt hva som menes med «risiko». Flertallet vedtok at det ikke skal tillates «boligbebyggelse eller annen følsom bebyggelse (…) så lenge det er risiko for at gass fra nedlagt avfallsdeponi kan trenge inn i bygninger og avløp». Mindretallet, som blant annet består av Høyre og Sp, frykter formuleringen kan skremme utbyggerne vekk.

Samtidig er det bygd oppå deponi andre steder i byen, og ny teknologi gjør det mulig å bygge og bo forsvarlig og trygt i tråd med lover og regler. Ingen egnede arealer er hundre prosent perfekte. Grunnforholdene har vært ei utfordring i mange byggeprosjekter i byen.

Sluppen har muligheter kommunen trenger, og politikerne må sørge for en god dialog med utbyggerne slik at planene kan realiseres innenfor trygge rammer.