St.Olavs hospital og kommunene rundt samarbeider om å utvikle gode helsetjenester til innbyggerne. Strategi for helsefellesskapet skal skape en sømløs helsetjeneste gjennom et felles ansvar mellom sykehus og kommuner. Brukerrepresentanter fra både sykehuset og kommunene er med i dette arbeidet, og i brukerutvalget på St.Olavs hospital følger vi dette arbeidet tett for å bidra til gode tilbud til pasienter og pårørende.

Å redusere antall døgn med utskrivingsklare pasienter på sykehuset, er et felles satsningsområde i helsefellesskapet, fordi det i årevis har vært en stor utfordring. Fredag 17. juni var det 40 utskrivningsklare pasienter, 28 fra Trondheim kommune. Gjennomsnittlig er det ca. 28 mennesker hver dag på sykehuset som er utskrivningsklare og venter på ett tilbud i kommunen sin. St. Olav har flest døgn med utskrivningsklare pasienter av alle helseforetakene, og dette er noe mange helseforetak har klart å rydde opp i.

Gode prosesser for utskrivningsklare pasienter er et viktig samarbeidsområde. Dette handler om pasientsikkerhet og god felles kapasitetsutnyttelse med riktige tiltak, på rett sted til rett tid. Brukerutvalget ved St.Olavs hospital mener at det ikke er god pasientbehandling å ha en praksis hvor mange pasienter må vente lenge på riktig tilbud.

På sykehuset er det en risiko for pasientsikkerheten at sykehuset ikke har ledig kapasitet til nye pasienter. Akuttmottaket fylles opp av pasienter som burde vært på sengepost for å få behandling og pasienter opplever å komme på andre avdelinger enn de skal fordi de riktige sengene er opptatte av ferdigbehandlede pasienter. For pasienter og pårørende er dette også svært belastende, og vil kunne gi en økt omsorgsbyrde.

I helsefellesskapet er det utarbeidet en utfyllende og grundig rapport : «Håndtering av utskrivningsklare pasienter (UKP) i et bærekraftig helsefellesskap». Rapporten er utarbeidet i samarbeid mellom sykehuset og kommunens fagfolk. Arbeidsgruppa har utarbeidet et faktagrunnlag for å identifisere årsaker til at St. Olavs hospital har så mange flere liggedøgn for utskrivningsklare pasienter, og de har innhentet erfaringer fra andre helseforetak og kommunene de samarbeider med og foreslått konkrete tiltak for å få redusert antall døgn med utskrivningsklare pasienter.

Fagfolkene har identifisert tiltakene som kan løse utfordringen. Nå trengs politisk vilje og evne til beslutning og gjennomføring for å sikre god og riktig helsehjelp til disse pasientene.

Vi som er valgt til å representere brukerne på St. Olavs hospital håper at politikerne i regionen nå tar dette ansvaret. Vi er kjent med at formannskapet i Trondheim kommune blir orientert om saken denne uken. Vi håper at funnene i rapporten fra helsefellsskapet blir fulgt opp. Vår oppfordring er at nå må det tenke i nye baner, og sørge for at ferdigbehandlede pasienter kommer på rett plass.

Pasienter og pårørende forventer nå en velvillighet i vår region, og at man ser på hvor i systemet det svikter. Vi må forvente at sykehuset har kapasitet til å ta imot pasienter som trenger helsehjelp på en god måte, at pasienter kommer på rett avdeling og utskrivningsklare pasienter får riktig tilbud i kommunen sin. Pasientene fortjener god omsorg, riktig helsehjelp og langsiktige løsninger.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe