To av tre trøndere bor og jobber i Trondheimsregionen. Storbyområdet vokser raskt, fungerer som motor i Midt-Norge, danner et kraftsenter for teknologi og innovasjon i Norge, og skårer høyt på målinger av attraktivitet.

Like fullt: Nå har de åtte kommunene i regionen vedtatt en felles plan for økt verdiskaping. Trondheim, Stjørdal, Malvik, Melhus, Midtre Gauldal, Skaun, Orkland og Indre Fosen vil bli enda bedre. Det skjer i tett dialog med næringslivet, der verdier faktisk oppstår.

Tre av flere grunner til å lage en ny strategi:

Erfaringene: 12 år med en felles strategisk næringsplan viser at samarbeid virker. Det styrker evnen til å ta vare på det vi har og trekke til oss ny virksomhet. Bedriftene ser etter tomter, lokaler og kompetanse. De ser ingen kommunegrenser.

Mulighetene: Trondheimsregionen har et uforløst potensial. Vi må blant mye annet beholde flere studenter og annen viktig kompetanse, flagge inn flere bedrifter og få større samfunnsmessige gevinster ut av nærheten til byens kunnskapsmiljø.

Endringene: Verden forandrer seg raskere enn noen gang. Evnen til nyskaping har aldri vært viktigere. Nye utfordringer og muligheter melder seg i et galopperende tempo. Bærekraft er en forutsetning når vi vil ha økt verdiskaping i Trondheimsregionen.

Trondheimsregionen har passert 310 000 innbyggere. Mer enn 20 000 pendler hver dag mellom Trondheim og nabokommunene. Pendlerstrømmen øker mest ut av byen. Med korte reisetider og mange reisende utgjør de åtte kommunene et felles bo- og arbeidsmarked. På ti år har regionen fått 44 000 flere innbyggere og 16 000 flere jobber. En ny arbeidsplass i én kommune, kan bety en ny skattyter i en annen.

Kommunene i Trondheimsregionen skal lage sine egne handlingsplaner basert på Verdiskapingsstrategien. Strategien beskriver seks satsingsområder, sterkt forenklet her:

1. Arbeidskraft Mangel på nok og rett kompetanse er største hinder mot næringsutvikling, ifølge bedriftene våre. Vi skal gi elever bedre informasjon om lokale jobbmuligheter, få flere studenter til å bli etter studiene og etablere et apparat for rekruttering av kompetanse til regionen. Det er også et mål å redusere utenforskap. Visste du at 57 000 (ca 20 prosent) i alderen 20-66 år i Trøndelag verken er i arbeid eller under utdanning? Nærmere 20 000 av disse mottar ingen ytelser.

2. Teknologi Smarte løsninger kan kompensere noe av mangelen på arbeidskraft. Målet er 1000 tekno-selskap (800 i dag) med 20 000 ansatte i 2025. Kommunene våre skal i større grad ta i bruk ny teknologi til beste for innbyggere og næringsliv. Vi må også bli flinkere til å vise fram hva gode hoder i regionen har skapt av banebrytende teknologi. Trondheimsregionen er en viktig kilde til løsninger som gir folk i hele verden bedre og enklere liv.

3. Forskning og innovasjon Målet er å nå topp 15 på EUs Regional Innovation Scoreboard. Vi vil utvikle en felles gründerstrategi i regionen, der kommunene allerede har blitt dyktige til å bruke Ungt Entreprenørskap. Vi trenger flere næringsklynger med nasjonal finansiering, og Trondheim skal være Nordens beste studieby. Trondheimsregionen huser 7000 forskere og 40 000 studenter.

4. Kommunene selv De åtte kommunene skal være de mest næringsvennlige i Norge. Et viktig mål er tilstrekkelig med egnede næringsareal og attraktive boligtomter. Telemarksforskning peker på næringsareal, boligtilbud og sentrumsutvikling som nøkkeltiltak for den som vil tiltrekke seg etableringer og kompetanse. Som stor innkjøper kan kommunene stimulere lokalt, innovativt næringsliv.

5. Opplevelser Trondheimsregionen trenger et felles profilerings- og destinasjonsselskap, og et privat/offentlig arrangementsfond som kan bidra ved blant annet store mesterskap. Vi har mye å hente på rollen som vertskap for store arrangement. Det er et mål å høste erfaringer fra ski-VM i 2025 i samarbeid med næringslivet. Arrangement gir verdifulle ringvirkninger for virksomhetene, og bygger byen og regionen som positivt ladet merkevare.

6. Bioøkonomi Trondheimsregionen er en betydelig produsent av mat. Vi har et mål om å bli en internasjonalt anerkjent matregion. Også her vil samarbeid med de lokale kunnskapsmiljøene gi oss et fortrinn. Mat og forskning hører sammen. Akkurat nå er vi del av European Region of Gastronomy 2022.

Verdiskapingsstrategien erstatter en tidligere Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen. Strategien er bygd opp etter samme mønster som Trøndelag fylkes verdiskapingsstrategi, men skreddersydd for muligheter og utfordringer i Trondheimsregionen.

Regionen og fylket har sammenfallende interesser. Vi befinner oss i en verden på jakt etter mer kompetanse, nye løsninger og en vekst som ikke skader livsgrunnlaget for dem som kommer etter oss, men danner basis for gode liv også i framtida.

På samme måte har de åtte kommunene i Trondheimsregionen felles interesser. Den erkjennelsen har vokst seg gradvis sterkere gjennom mange år med en felles næringsplan.

Verdiskapingsstrategien skal bidra til å befeste Trondheimsregionens posisjon som et attraktivt sted å bo, jobbe og studere. Strategien peker ut retninger og mål. Nå starter kommunene arbeidet med å lage lokale planer med konkrete tiltak som skal gi økt verdiskaping.

Verdiskaping innebærer alt fra å skaffe nok arbeidskraft i alle sektorer, til å utvikle ny, bærekraftig teknologi som hjelper folk over hele kloden. Vi skal bli enda bedre.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe