Redusert reisetid for trafikantene utgjør en vesentlig del av den samfunnsøkonomiske nytten ved en ny veg. Gjennom undersøkelser av trafikanters betalingsvillighet er det funnet hvor mye trafikantene er villig til å betale for å spare reisetid for ulike reisehensikter og med ulike transportmidler. Dette brukes til å beregne trafikantenes besparelser i tidskostnader i forhold til 0-alternativet som gjerne er dagens situasjon.

Det betyr at verdien av noen minutters redusert reisetid for hver trafikant kan bli store summer når verdien multipliseres med høye trafikkvolum i 365 døgn over vegens levetid, som gjerne settes til 40 år. Trafikkulykker, støy, vegvedlikehold og luftforurensning er andre effekter som kan beregnes i kroner og øre.

foto
Trafikkforsker Trond Foss i Sintef Foto: Privat

Det er grunn til å dvele litt ved den samfunnsøkonomiske nytten knyttet til trafikkulykker. Veger med rekkverk i midtdeler er et meget viktig tiltak for å redusere antall drepte og hardt skadde, og den er et positivt bidrag til den samfunnsøkonomiske nytten. Det er imidlertid påvist gjennom flere undersøkelser at økt hastighet, for eksempel fra 90 til 110 km/t, øker antall drepte og hardt skadde selv om det er midtdeler med rekkverk.

For motorveger med en gjennomsnittlig trafikk mellom 6 000 og 12 000 kjøretøyer i døgnet har Samferdselsdepartementet åpnet for å bygge 4-feltsveger med en vegskulder som er 1,5 meter bred, dersom det innføres avbøtende tiltak som sikrer at ulykkesfrekvens og skadekostnad ikke øker.

Vegskulderen har imidlertid en meget viktig funksjon med hensyn til trafikksikkerhet. Den skal:

1. Gi plass for nødparkering uten at det parkerte kjøretøyet kommer inn i kjørefeltet ved siden av

2. Gi plass for unnamanøvre for å unngå påkjøring bakfra ulykker

3. Gi plass for vedlikehold av rekkverk og skilt

4. Gi plass til unnamanøvre ved hull eller objekter i kjørebanen

5. Gi mer handlingsrom for bilførere som sovner og som våkner av rumlestriper i kantlinjen.

Et kjøretøy i 110 km/t kjører 30,5 meter på ett sekund. Da teller hver brøkdel av et sekund og hver desimeter bredde på vegskulderen med hensyn til å redusere risikoen for fatale eller alvorlige trafikkulykker. En vegskulder på 1,5 meter gir heller ikke rom for utrykningskjøretøyer som kan bruke vegskulderen for å komme fort frem til en ulykke.

Med hensyn til å innføre de nødvendige avbøtende tiltakene,som er en forutsetning for så smale skuldre, kan en reduksjon av fartsgrensen ned til 100 eller 90 km/t være et effektivt tiltak. Det vil redusere den samfunnsøkonomiske nytten av vegprosjektet, men vil samtidig kunne redusere antall drepte og alvorlig skadde.

Stortinget vedtok i 2002 en nullvisjon. Det er en visjon om ingen drepte eller hardt skadde i vegtrafikken. Det kan av og til virke som om denne visjonen er kommet litt i bakgrunnen for de samfunnsøkonomiske beregningene. De som viser et vegprosjekts positive lønnsomhet hvor reduserte tidskostnader er et vesentlig bidrag til dette.

Den negative effekten av høy hastighet til trafikkulykker blir bare et tall på minussiden i det samfunnsøkonomiske regnestykket, selv om en ny veg med rekkverk i midtdeler vil være sikrere enn dagens veg uten dette. Kanskje tiden er moden for å se på metodikken for beregning av nytte knyttet til redusert reisetid. Kanskje tiden også er moden for å se på en vekting av den negative effekten av økt antall drepte og hardt skadde trafikanter sammenliknet med den positive effekten av redusert reisetid.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe