Ikke alle vet at det ligger en gammel lystgård i enden av Thomas Hirsch gate på Lademoen. Engstykket ble fradelt Rønningen i 1843, og nåværende hovedhus sto ferdig i ca. 1850. Det er utskilt flere tomter siden den gang, men eiendommen er fremdeles fremtredende i det luftige og frodige grønne landskapsrommet. Engstykket er den siste av lystgårdene på sørsiden av jernbanen som ennå ikke er bygget inn i bydelen.

Engstykket ble nylig kjøpt av en utbygger, og naboene har nå fått varsel om at det vil søkes om fradeling av nye tomter på begge sider av den ærverdige lystgårdsbygningen. Godkjenning av fradeling av tomter betyr i praksis at det tillates bygging, og at nok en av Trondheims historiske bygninger mister sin opprinnelige kontekst til fordel for økonomiske interesser.

Byantikvaren har oppført huset i verneklasse B (høy antikvarisk verdi). En hensynssone som omfatter eiendommen, vil trolig vedtas politisk ved neste rullering av kommuneplanens arealdel (KPA). Fortidsminneforeningen støtter Byantikvarens vurdering om at det må vernes om dette verdifulle kulturmiljøet, og mener at det er viktig at Engstykket ikke bygges inn. Til tross for at den ligger skjult i enden av en gate, er den en verdifull markør i bylandskapet lokalt.

Engstykket representerer en sjeldent bevart lystgårdsstruktur der forholdet mellom hus og grønne omgivelser står sentralt. I en tid med sterk fortetting og nedbygging av grøntarealer og åpne rom, er bevaring av denne type eiendommer spesielt viktig fordi de ikke bare utgjør en grønn lunge, men også bidrar til stedsidentitet og tilhørighet for bydelens beboere. Eiendommen er allerede tidligere oppdelt og resterende hageanlegg er på et minimum av det vi anser som tilstrekkelig for å kunne lese og forstå Engstykkets historie.

I 2021 førte Fortidsminneforeningen opp herregårdslandskapet på Lade på den nasjonale Rødlista over truede kulturminner og kulturmiljøer. Bakgrunnen er at fortettingspolitikken i Trondheim er i ferd med å ødelegge et historisk kulturlandskap av nasjonal verdi. Det ble spesielt lagt vekt på områdene nord for Lade allé. Engstykket, som ligger mye nærmere byen og på andre siden av jernbanen, er fremdeles ikke bygget igjen, og bør bevares med den åpenheten i landskapet som det har i dag.

Fortidsminneforeningen fraråder med dette Trondheim kommune å godkjenne utskillelse av tomter rundt Engstykket, og oppfordrer kommunen til å løfte denne skjulte perlen frem som et viktig kulturminne i Trondheims bybilde. Fortidsminneforeningen samarbeider gjerne med dere om dette.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe