Berøringsskjermer i bil kan være skyld i flere tusen ulykker. Det er oppsiktsvekkende funn.

Over 40 prosent av alle trafikkuhell skyldes uoppmerksomhet ifølge Transportøkonomisk institutt. Den økte bøtesatsen for ulovlig mobilbruk bak rattet fra 5000 kroner til 7450 kroner i mars, var et viktig forebyggende grep. Nå viser en ny undersøkelse fra Gjensidige at berøringsskjermer i bilen, kan ha skylden for rundt hundre tusen trafikkulykker. Om det er representativt, er det oppsiktsvekkende funn. Kommunikasjonssjef i Gjensidige, Bjarne Aani Rysstad, sier til NRK at de reelle talene etter alt å dømme er høyere enn hva statistikken fanger opp. Han omtaler distraherte sjåfører som «en ny folkesykdom».

I juni skrev Adresseavisen om den urovekkende tendensen med økende ulykkesstatistikk i trafikken både nasjonalt og regionalt. Til da hadde 46 personer mistet livet i trafikken, nå er det dystre tallet oppe i 72. Det betyr at vi allerede i juli nærmer oss fjorårets antall drepte totalt. Utviklingen er skremmende.

Forskere ved Transportøkonomisk institutt mener det er for tidlig å trekke noen konklusjoner om årets dødsulykker på norske veier. Statens vegvesen utfører dybdeanalyser på alle dødsulykker for å forebygge trafikkuhell langsiktig. Det er bra, men vi trenger også tiltak.

Trygg Trafikk har lenge vært kritisk til å bruke bilens berøringsskjerm i fart. De ønsker et forbud mot all trykking som ikke kan betjenes fra rattet. Gjensidige stiller seg bak forslaget. Spørsmålet blir om Norge skal gå foran i denne saken.

Både bruk av mobiltelefon og uoppmerksomhet på grunn av fastmontert utstyr er straffbart ut fra samme paragraf i veitrafikkloven. Gjensidiges undersøkelse avdekker at aktører som Samferdselsdepartementet, Statens vegvesen og politiet må vurdere om det kan være behov for en tydeliggjøring av regelverket. Moderne teknologi har vært viktig for økt trafikksikkerhet og skjermene har sannsynligvis kommet for å bli. Da må vanlig bruk kunne skje på en måte som ikke utgjør en fare i trafikken.