Ingrid Skjøtskift, høyrepolitiker, har vært på befaring og sett på veistandarden i Trondheim. Hun etterlyser bedre vedlikehold og mener Miljøpakkens midler også må kunne brukes til drift og vedlikehold.

Sekretariatsleder i Miljøpakken, Oddgeir Myklebust, uttaler til Adresseavisen at det ikke er Miljøpakkens ansvar å sørge for drift og vedlikehold av veier og infrastruktur som Miljøpakken investerer i. Drift og vedlikehold skal dekkes over kommunale, fylkeskommunale og statlige budsjetter.

Svaret virker helt merkelig. Miljøpakken skal investere flere hundre millioner i sykkelveier, ulike former for infrastruktur og diverse andre miljøtiltak. Investeringene vil gi utgifter til drift og vedlikehold, blant annet snørydding og sandstrøing av gang- og sykkelveier og vintervedlikehold av bussholdeplasser. Det er behov for betydelige midler til å dekke drift- og vedlikeholdskostnader knyttet til Miljøpakkens investeringer.

Kommunale, fylkeskommunale og statlige budsjetter er allerede svært trange, og det ropes på mer penger til skole, helse, kultur, mm. Etter hvert som Miljøpakken gjennomfører stadig flere investeringer, betyr det med holdningen til sekretariatslederen, at det vil bli stadig mindre penger til disse områdene. Årsaken er at drift og vedlikehold av Miljøpakkens investeringer vil kreve stadig større del av kommunebudsjettene. Dette virker helt meningsløst.

I hvilken grad er dette tatt høyde for i budsjettbehandlingen i kommunene? Miljøpakkens investeringer kan sammenlignes med private en bedrifts investeringer i maskiner og utstyr. Bedriften må avsette penger til drift og lønn til ansatte og det må settes av penger til vedlikehold. Bedriftene kan ikke be andre betale disse utgiftene.

Miljøpakken bruker mine penger, som er innbetalt gjennom bomvegavgifter. Jeg vil be om at min del av innbetalingene også kan brukes til drift og vedlikehold, og jeg vil oppfordre andre til å synliggjøre sin mening om dette.

I tillegg til spørsmålet om hvem som skal dekke utgifter til drift og vedlikehold, er det også viktig å se nærmere på hvilke investeringer Miljøpakken skal bruke sine midler til. Dimensjonering av sykkelveier, bruk av privat grunn til blant annet sykkelveier, manglende synliggjøring av tall som viser utbyggingsbehov, er forhold som må drøftes og synliggjøres bedre. Bompengebetalerne har et legitimt krav om å få vite hvordan midlene blir benyttet. Partier som vil prioritere dette vil stå høyt i kurs ved neste kommunevalg.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

foto
Foto: Foto: AGNETHE WEISSER / Adresseavisen