Det pågår for tiden en debatt om standardvalg på ny E6 gjennom Trøndelag. Det kan derfor være på sin plass med et lite tilbakeblikk på E6-utbygging i Trøndelag den siste generasjonen. En komplett historie blir for lang, men nedenfor følger noen glimt.

Det har vært mye klatting i norsk vegbygging, det vil si utbygging av korte strekninger med varierende standard. På 1980 og 1990-tallet ble det bygget ny E6 forbi Støren, mellom Trondheim og Værnes og forbi Levanger i Nord-Trøndelag. Ingen av disse strekningene ble opprinnelig bygget med midt-deler, og de møter heller ikke dagens krav til bredde og kurvatur. Betydelige utbedringer, inklusive etter-montering av midtdeler, er senere gjort på mesteparten av de to nordligste strekningene. Til betydelige merkostnader og ulempe for trafikantene. Nå bygges E6 mellom Trondheim og Værnes helt på nytt.

foto
Vi må bygge 4-felts motorvei gjennom Trøndelag, skriver innleggsforfatteren. Foto: Privat

Da ny E6 skulle bygges forbi Melhus tidlig på 2000-tallet, planla Statens Vegvesen (SVV) å bygge uten midtdeler. Mange aktører presset på for å endre dette. SVV nektet lenge å endre planene, men ga etter da det nærmest ble et folkeopprør. Det er tankevekkende at det var lekfolk som presset fagmyndighetene i SVV til å bygge en sikker veg!

Selv med midtdeler var vegen lite fremtidsrettet og det skulle gå bare ca. 20 år før den nylig åpnede sørlige parsellen ble bygget om og oppgradert. Fremdeles ligger ca. to km E6 forbi Melhus sentrum inneklemt mellom to strekk med fullverdig motorveg, som et monument over SVVs manglende evne til å tenke fremover. I godt selskap med rundkjøringa på Klett!

Til sammen er 578 km nå skiltet som motorveg i Norge. Av disse finner vi 267 km på E6. Kun 16 km av disse er å finne i Trøndelag, det er E6 fra Tonstad til Kvål. Enn om SVV i Trøndelag hadde vært like fremsynt som SVV på Østlandet for 40 år siden? Det ville ha spart store kostnader for samfunnet.

Standardene har vært i utvikling. I vegnormalen fra 2013 var det 2 ulike motorvegstandarder, avhengig av trafikkmengde. I 2019 forenklet man til én motorvegstandard, såkalt H3. En H3-veg har 4 felt, midt-deler og er 23 meter bred. Denne standarden legges til grunn for videre motorvegutbygging av E6 gjennom Trøndelag og noen andre strekninger.

Det er helt feil at Norge har motorvegmani og bygger motorveg over alt. Når alle disse utbyggingene er fullført vil Norge ha drøyt 100 mil med 4-felts motorveg. Det er desidert minst av alle større land i Europa. Sverige mer enn 200 mil med motorveg allerede. I Norge skal motorveg (H3) bygges der trafikken er eller forventes å bli over 12 000 kjøretøy per dag. Vi må ta oss råd til å bygge skikkelig når vi holder på!

For Norge og Trøndelag er det nå avgjørende at vi slutter å hoppe frem og tilbake som en sprettball når det gjelder vegstandard. Trafikkprognosene tilsier fire felt og H3-standard på E6 gjennom Trøndelag. Noen av høringsinnspillene på planen for E6 fra Kvål og sørover argumenterer for lavere standard enn vegnormalen, uten å konkret vise til hva man faktisk oppnår med dette.

Som regel er det lite å hente på å bygge en mer svingete 4-felts veg, både når det gjelder kostnader, natur og dyrket mark. Man oppnår først og fremst svekket trafikksikkerhet, dårligere fremkommelighet og høyere drivstofforbruk for tungtransporten ved å gå for lavere standard. Hvorfor i all verden skal Trøndelag ha dårligere hovedveger enn resten av Norge?

Derfor: La oss investere i en skikkelig E6 gjennom Trøndelag. Da kan våre barnebarn og oldebarn sende en takk til sine fremsynte besteforeldre når de i 2060 kjører av gårde i sine miljøvennlige elbiler, på en veg som fremdeles er mer enn god nok!

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe