Kommunene må satse på å styrke ledelsen av legetjenestene.

I sommer kom det fram at medisinstudentene ikke ønsker å bli fastleger. Legene hevder selv at dette skyldes lange pasientlister, sene arbeidsdager og nye oppgaver. En velfungerende fastlegeordning er helt nødvendig for at samfunnet skal ha et godt og effektivt helsevesen. Derfor er det bra at Stortinget nå vil evaluere fastlegeordningen. Det er nødvendig å styrke rekrutteringen til fastlegeyrket, men virkemidlene må ikke koste samfunnet for mye.

En aldrende befolkning gjør at framtidens fastleger får flere pasienter enn de har i dag. I tillegg tropper mange opp på legekontoret for sykdommer som går over av seg selv. Begge deler fører til økt press på fastlegekontorene. Flere unge fastleger mener at yrket er for usikkert. Det bidrar til å gjøre det mindre attraktivt å bli fastlege. Legene har gode muligheter til å styre arbeidsmengden selv, men dette er særlig utfordrende for nyutdannede fastleger.

Flere fastleger ønsker å gå over til en fastlønnsordning. I 2012 ville over halvparten av norske fastleger heller ha fastlønn enn å være selvstendig næringsdrivende. Kommunene står idag fritt til å gjøre dette, og Steinkjer har allerede valgt å tilby leger fastlønn for å øke rekrutteringen, med en viss suksess.

Legeyrket er et høytlønnsyrke, og det er svært vanskelig å komme inn på medisinstudiet. Dette er ønsket politikk av Legeforeningen selv. Idag er Norge blant de OECD-landene som bruker mest penger på helse. At fastlegene har et incitament til å behandle pasientene effektivt, er helt grunnleggende. Kommunene bør heller satse på å styrke ledelsen av legetjenestene.

LES LEDEREN: Dessverre riktig å endre pappapermen

Flere kommuner benytter seg i liten grad av mulighetene de har til å lede legetjenesten, ifølge en rapport konsulentselskapet Agenda Kaupang utarbeidet for KS i fjor. Grunnen er dels at kommunene setter av få ressurser til ledelse av legetjenestene, dels at næringsdrivende leger taper inntekter på å delta i administrativt arbeid. Det er rom for forbedring på begge sider av bordet.

Problemene med fastlegeordningen bør løses gjennom bedre styring og samarbeid. Da må kommunene sette av arbeidskraft og penger til ledelse, mens næringsdrivende leger må vise vilje til å samarbeide med kommunen.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter