Adresseavisens leder 22. juli er bekymret for at retten til å jobbe heltid skal styrkes. Avisen mener det vil frata arbeidsfolks valgfrihet og føre til mer byråkrati. Jeg skulle ønske at lederen hadde klart å løfte blikket og sett hvilket positivt kinderegg flere heltidsstillinger kan gi med lovforslaget regjeringen nylig la fram.

Helsefagarbeidere, butikkmedarbeidere og servitører er typiske yrker der det arbeides mye deltid. Mange ønsker lengre arbeidstid, men oppgir at de ikke har fått tilbud om heltid. Dette er ofte kvinner som har en uforutsigbar arbeidstid som gjør at de sjelden kan planlegge sin fritid, der mange strever med noe så grunnleggende som å ha en lønn å leve av.

Å organisere arbeidet gjennom heltid er et kinderegg. For det første vil den enkelte arbeidstaker få trygghet rundt lønn og fritid. De vil også unngå usikkerhet om man blir ufør, arbeidsledig eller skilt. Med en heltidsjobb er det større sjanse for å være økonomisk selvstendig, som er svært viktig for å oppnå et likestilt samfunn. Høy yrkesdeltakelse blant kvinner har også vært sentralt for landets økonomiske vekst.

For det andre kan heltid løse noe av mangelen på arbeidskraft i Trøndelag. Økes stillingsandelen på deltidsansatte vil behovet for nyrekruttering bli mindre. Tenk hvor stor uutnyttet ressurs alle deltidsjobbene er.

For det tredje vil kvaliteten på tjenestene bli bedre med hele stillinger som gir mer stabil arbeidskraft, og der kompetansen utvikles på arbeidsplassen. Et eksempel på det er innen hjemmetjenesten, der det kritiseres fra brukerne at de har for mange pleiere å forholde seg til. Med flere i hele stillinger vil brukerne møte færre pleiere.

Regjeringen gjør nå flere viktige grep for å legge til rette for et trygt og organisert arbeidsliv. Blant annet ble nylig den generelle adgangen til midlertidige stillinger fjernet. I sommer kom de med lovforslag der arbeidsgiver må dokumentere behovet for deltidsansettelser.

Videre foreslås det å gi deltidsansatte fortrinnsrett til utvidet stilling fremfor at arbeidsgiveren leier inn nye arbeidstakere, samt en fortrinnsrett til ekstravakter. Dette er etterlengtete endringer for et mer rettferdig arbeidsliv. Lovendringene er nødvendige om grunnmuren i norsk arbeidsliv skal være faste ansettelser og heltidsstillinger.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe