Pensjonsutvalget har gode forslag til en mer sosial profil på pensjoner. Prisen er at folk må arbeide lenger.

Den dårlige nyheten fra Pensjonsutvalget er at jo senere du er født etter 1964, desto lenger må du stå i arbeid for å få full pensjon. Om politikerne følger opp forslagene som utvalget presenterte torsdag, kan minstepensjonister og uføre se fram til bedre lønnsutvikling. Rapporten er et godt, grundig grunnlag for videre debatt om justering av pensjonsreformen fra 2011.

«Sosial bærekraft» er et begrep i utredningen som vi vil høre mye om i pensjonsdebatten framover. Utvalget, under ledelse av konsernsjef i Schibsted, Kristin Skogen Lund, fortjener ros for ikke bare å se på de økonomiske konsekvensene av pensjonsreformen. Samtidig er den store økonomiske skyggen i pensjonsdebatten det egentlig positive faktum at nordmenn i snitt lever lenger. Vi blir dermed færre yrkesaktive sett i forhold til pensjonister med åra. Derfor vil utvalget stimulere flest mulig til å stå lengst mulig i arbeid for å unngå at kostnadene får hele systemet til å knele.

De sosiale analysene, vurderingene og forslagene i «Et forbedret pensjonssystem» gir gode begrunnelser for å rette opp urimelige skjevheter ved dagens system. Det bør være lettest å få bred politisk støtte for at utviklingen i pensjonene til minstepensjonister og uføre skal reguleres mer i tråd med lønnsveksten i samfunnet enn i dag. Det samme gjelder forslaget om høyere minsteytelse for enslige pensjonister enn for gifte/samboende.

Ønsket om å heve normen for når det skal være vanlig å gå av med pensjon, vil møte mer motstand. Drømmen om å pensjoneres som 62-åring blir uaktuell for de fleste. Isolert sett vil utvalgets forslag øke de totale pensjonskostnadene med ca. 20 milliarder i 2060, sammenlignet med dagens regler. Målet er at noe av det veies opp av at økte aldersgrenser gir mer yrkesdeltagelse og verdiskaping.

Prisen er at stadig flere må innstille seg på å jobbe til de er 70 eller mer for full pensjon. I så fall trengs det mer debatt om seniorpolitikk og hvordan folk skal kunne stå lenger i jobb, ikke bare i såkalt «frie» yrker. Hva med sliterne som ikke klarer stå så lenge i arbeid? På det feltet trengs det også sosial bærekraft.