Norske kystkommuner får de neste årene en stadig større andel av milliardoverskuddet i oppdrettsnæringen. Regjeringens forslag til næringens videre vekst, er en god nyhet for Trøndelag.

Samtidig er det beklagelig at departementet ikke vil følge opp stortingsflertallets vedtak om å innføre en arealavgift.

Regjeringen tar nå initiativ til en ny ordning som kan gi Trøndelag inntekter på rundt 240 millioner kroner. Fylkeskommunen og de store oppdrettskommunene Hitra og Frøya vil tjene desidert mest, men det kan dryppe over ti millioner kroner også på kommunene Roan, Åfjord, Snillfjord og Hemne.

Bakgrunnen er forslaget til nye retningslinjer for hvordan oppdrettsnæringen skal vokse de neste årene. Oppdretterne vil kunne øke produksjonen innenfor tillatelser de allerede har fått, og de vil bli invitert til å delta i auksjoner om nye tillatelser. Nærings- og fiskeridepartementet mener dette kan gi det offentlige en inntekt på én milliard kroner. 800 millioner skal overføres til havbruksfondet, som igjen vil fordele pengene til kommunene.

Tallene må foreløpig tas med en klype salt, men det er ingen tvil om at kysten vil tjene betydelige beløp på departementets opplegg for vekst i oppdrettsnæringen. Kystkommunene har lenge fått altfor dårlig betalt for sjøområdene som har gjort det norske lakseeventyret mulig. Det er bra at regjeringen nå innser at de må få en større del av kaka.

For oppdrettskommunene kan regjeringens forslag anses som et plaster på såret. Regjeringen vil nemlig ikke følge opp forsommerens stortingsvedtak om at havbruksnæringen skal betale en arealavgift til kommunene der produksjonen foregår. Ordningen skulle trådt i kraft neste sommer og ville medført at oppdretterne betalte en avgift for fisk de eksporterer.

Kystkommunene fortjener den inntekten en slik avgift vil medføre. Havbruksnæringen har lenge hatt gratis tilgang til fellesarealene til sjøs og går med enorme overskudd. Samtidig skaper næringen få arbeidsplasser lokalt og ødelegger friområder og fiskeplasser. Oppdretterne sliter med laksesykdom, fisk som rømmer og fisk som blir dårlig behandlet. Ved å bidra mer til fellesskapet, kan de få et bedre omdømme. Det vil være i oppdretternes egen interesse.