Navs jobb nummer én er å hjelpe flest mulig ut i arbeid. Da må vi se etter ressursene, ikke begrensningene hos de vi har et særlig ansvar å bistå.

Og skal Nav lykkes må vi spille på lag med andre samfunnsaktører, blant dem er næringslivet og frivilligheten.Arbeidsledighet er heldigvis et tidsavgrenset problem for de fleste av oss, men noen sliter mer enn andre med å komme inn i eller tilbake i jobb. Noen arbeidssøkere er unge med liten jobberfaring, andre kan ha problemer med å gjennomføre utdanningen fordi den har så mye teori innbakt.

LES OGSÅ: Når plikten kaller

Flyktninger med språkutfordringer og med en CV som ikke passer helt med norske kvalitetsstandarder, kan oppleve vanskeligheter med å få innpass i arbeidsmarkedet. Det samme kan gjelde for dem som har utfordringer knyttet til syn, hørsel, bevegelse eller mental helse. Felles for langt de fleste er at de ønsker å bidra, være «innenfor» og ikke «utenfor». Og alle har de ressurser – det gjelder å finne dem og ta de i bruk.

LES OGSÅ: Nå, snart ett år etter lovendringen, kan NAV vise frem tall som viser at utviklingen går i riktig retning.

Det er reist spørsmål om Nav i den nye, digitale tid er med å gjøre utenforskapet større. Nettbaserte tjenester kan for noen oppleves som et uoverstigelig hinder. Det må vi ta på alvor. I Nav sier vi gjerne at nav.no er Norges største Nav-kontor, at det er døgnåpent i den forstand at brukerne kan finne mye av det de etterspør der, og i stor grad er folk fornøyd med tjenesten. Selvbetjeningsløsningene gir Nav en mulighet til å yte raskere og mer enhetlige tjenester til flertallet av dem vi skal betjene.

Flere tjenester på nett gjør at vi i Nav også kan og skal frigjøre tid til de som trenger et ekstra håndslag for å komme i jobb eller utdanning. Og nettopp det er kanskje den potensielt viktigste digitale gevinsten. For vi har en vei å gå i å hjelpe flere av dem som har de tyngste utfordringene, inn i arbeidsmarkedet. Vi må sette inn mer ressurser der disse brukerne er. Dette må skje i tett samspill med andre aktører og de vi skal hjelpe. For eksempel slik vi gjør det i prosjekt Nav i fengsel.

Nylig ble digital aktivitetsplan for arbeidssøkere innført. Planen skal være jobbsøkerens for å komme ut i jobb eller utdanning. På Ditt Nav kan jobbsøker og Nav-veileder jobbe og snakke sammen direkte. Jobbsøker kan selv legge inn aktiviteter som kan lede frem til jobb, det samme kan Nav-veileder.

I løpet av de neste 20 årene vil trolig en av tre jobber i dagens Norge bli automatisert bort, ifølge SSB. I en Adressa-kronikk i høst stilte karriereveileder Elisiv Skjei i Sør-Trøndelag fylkeskommune spørsmålet om staten og Nav har en plan for dem som blir arbeidsledige når stadig flere arbeidsplasser automatiseres. Til det er å si at Nav skal bistå arbeidssøkere med å få jobb, men Nav har ikke disse jobbene selv. Jobbene finnes ute i bedriftene og i de offentlige virksomhetene.

For at vi i Nav skal kunne hjelpe folk ut i arbeid må vi jobbe på lag med bedriftene og virksomhetene. Vi skal ha så stor kunnskap om arbeidsmarkedet – også det fremtidige – at vi kan gi arbeidssøkende som trenger våre tjenester god veiledning. Og når vi frigjør tid gjennom stadig flere selvbetjeningsløsninger på nett, vil vi også få anledning til tettere kontakt med arbeidsgivere, de vi skal spille på lag med for å få flest mulig ut i arbeid.

LES OGSÅ: Krever at Trondheim følger opp lovendring

Det er også årsaken til at Nav i Trøndelag tidlig i høst igangsatte et prosjekt rettet mot havbruksnæringa. Vi trenger å få vite om næringas behov, både for arbeidskraft og fremtidig kompetanse. Dette gjør vi for at vi skal kunne gi gode og fremtidsrettede råd til arbeidssøkere opp imot en næring som er i sterk vekst og i stadig omstilling. Adresseavisen har selv offentliggjort tall som viser at det kan bli 38000 flere arbeidsplasser i trøndersk havbruksnæring frem mot 2050.

Her er et tankeeksperiment: Tenk deg en situasjon der alle de 2500 bedriftene med over 10 ansatte i Trondheim hadde sagt ja til å ta inn en eller to ekstra ansatte på heltid eller deltid. Da ville det praktisk talt ikke vært arbeidsledighet i Sør-Trøndelag.

Å tilsette nye medarbeidere litt på siden av det tradisjonelle er det vi gjerne kaller «å ta sosialt ansvar». Det er flott å ta sosialt ansvar! Og jeg tror en slik rekruttering først og fremst er en berikelse for bedriften som over tid også vil kunne gi positivt utslag i bedriftens lønnsomhet. Ikke minst tror jeg det vil være med på å skape et inkluderende og spennende arbeidsliv – til beste for oss alle.

Framfor alt vil jeg oppfordre bedrifter til å åpne dørene for flere flyktninger og ungdommer. Vær med og lag spennende miljøer og karrierer for unge og flyktninger, disse kan bli bærebjelkene i bedriften om noen år. Mange av dem trenger en kombinasjon av arbeidstrening og praktisk skolering på ulike måter, slik at de i løpet av en periode i bedriften kan skaffe seg formell kompetanse. Innledningsvis trakk jeg frem frivilligheten i tillegg til næringslivet som en aktør Nav ønsker å spille på lag med i vårt samfunnsoppdrag, få flest mulig i jobb. Frivillige lag og organisasjoner har ofte i seg den positive energien som kan utgjøre en forskjell, X-faktoren, det som skal til for at ungdom langt unna arbeidslivet får det ekstra løftet; troen på seg selv og egne ressurser.

Men frivilligheten er avhengig av tilgang på gode krefter – folk som skal understøtte aktiviteten. Da vil jeg slå et slag for eldrebølgen, som ikke er en tsunami av utfordringer, snarere en bølge av muligheter. Pensjonister er ikke avgått i samfunnet, de har tiltrådt en ny funksjon. Tenk for en ressurs det vil være for samfunnet vårt om vi klarer å utvikle et best mulig samspill mellom frivilligheten, pensjonistene, Nav og næringslivet der vi sammen jobber mot et felles mål: Hjelpe flest mulig inn fra utenforskap til arbeid eller utdanning.

Hør våre kommentatorer og gjest Mats Ramo snakke om Venstre, polititsk krangel og trøndersk kultur

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

foto
Arve Winsnes, konstituert fylkesdirektør i Nav Sør-Trøndelag