Mange reagerer på at vindkraftverket på Storheia er i drift til tross for at Høyesterett har avgjort at anlegget ikke har gyldig konsesjon. Av hensyn til allmenn rettsfølelse må regjeringen komme med avklaringer umiddelbart. Reindrifta må få vite hvordan beitearealene deres skal erstattes. Samfunnet må få vite hvordan høyesterettsdommen skal respekteres.

21. oktober 2021 slo Høyesterett fast at «utbyggingen av Storheia og Roan vindkraftverk på Fosen krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP) artikkel 27. Høyesterett i storkammer kom enstemmig til at rettighetene er krenket, og at vedtakene om konsesjon og ekspropriasjonstillatelse derfor er ugyldige.»

Når fylkestinget i Trøndelag samles i Rørvik i neste uke er dette nesten åtte måneder siden. Vindkraft og spesielt utbyggingene på Fosen har vært et gjentagende tema i fylkestinget. Venstre er innforstått med at beslutningene ligger hos Olje- og energidepartementet og NVE, og ikke i fylkeskommunen.

Fylkestinget i Trøndelag har likevel et ansvar. Gjennom fylkeskommunens samarbeidsavtale med Sametinget har vi blant annet forpliktet oss slik: «Partene vil ta et aktivt medansvar for sikring av naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv i fylket.»

Det var Stoltenbergs Ap/Sp/SV-regjering ved olje- og energiminister Ola Borten Moe som avviste reindriftas klage i 2013. Rett etter at Ap/Sp kom tilbake i regjering i 2021 kom Høyesterett med sin enstemmige dom om at konsesjonen var ugyldig. Det er på høy tid at Ap og Sp får orden på denne situasjonen som de selv har skapt.

For mer enn et halvt år siden varslet daværende olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) at hun ville se på «avbøtende tiltak» for å unngå at vindkraftverkene på Storheia må rives. Hun signaliserte at dette ville ta tid. Som folkevalgte og ombudspersoner i Trøndelag må vi rope varsko!

​Fortsatt drift av Storheia og Roan vindkraftverk, etter en enstemmig høyesterettsdom om at konsesjon og ekspropriasjonstillatelse er ugyldig, strider mot manges rettsfølelse. Det haster med å få avklart lovlig drift av vindkraftverket – eller å få avklart konsekvensene hvis man ikke finner gode nok avbøtende tiltak til å sikre reindriftssamenes rettigheter.

Det er åpenbart av vindkraft har bidratt til å utjamne kraftunderskuddet som Midt-Norge hadde før de store utbyggingene. Det er også åpenbart at Norge har et enormt behov for kraft og elektrisitet framover. Men det endrer ikke det faktum at Storheia og Roan vindkraftverk ikke har gyldig konsesjon. Regjeringen er langt på overtid, og at det ikke er tiltak som sikrer vindkraftverkene som trengs. Det som trengs, er tiltak som sikrer reindrifta slik Høyesterett la til grunn for sin dom.

Mange, blant annet Venstres stortingsrepresentant André N. Skjelstad, advarte tydelig mot utbyggingen allerede lenge før den startet. At man tar risikoen ved å bygge vindkraftverket til tross for at klageprosessen fremdeles pågikk, kan ikke reindrifta lide for noe lenger. Samfunnet aksepterer normalt ikke at man tar ut store verdier basert på ugyldig eller ulovlig virksomhet. Regjeringen kan ikke bruke mer tid på å finne smutthull som uthuler folks rettsforståelse.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

foto
Foto: Ole Martin Wold / NTB