Funksjonshemmede har rettigheter som trenger sterkere vern

Funksjonshemmede har selvfølgelig de samme menneskerettene som alle andre. Det er på tide at det blir tydeligere fastslått i det norske lovverket.

Når internasjonale konvensjoner skal inn i norsk lov, kan det av og til oppstå problemer. Internasjonale formuleringer kan komme i konflikt med norske bestemmelser. Norge kan også bli pålagt forpliktelser vi ikke kan oppfylle.

Dette er noe av årsaken til at et flertall på Stortinget to ganger har sagt nei til å ta FNs konvensjon for funksjonshemmedes rettigheter inn den norske menneskerettsloven. Når saken kommer opp i Stortinget igjen tirsdag, håper vi flertallet sier ja.

Dessverre vil både Høyre og Fremskrittspartiet fortsatt stemme nei. Det ligger også an til at Kristelig Folkeparti og Venstre vil følge regjeringspartner Høyre, selv om de er positive til innholdet i konvensjonen.

LES OGSÅ: FN kritiserer måten Norge behandler funksjonshemmede på

Vi forstår Høyres og Frp’s bekymring for at Norge kan gi fra seg kontrollen over enkelte formuleringer i lovverket. De to partiene er også skeptiske til FNs komité som skal følge med på om landene overholder konvensjonen.

at bekymringene er overdrevet. Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm er blant dem som mener det. Sammen med Norges institusjon for menneskerettigheter har hun skrevet et brev til regjeringen der det heter at formuleringene i konvensjonen foreløpig ikke blir rettslig bindene. De skriver at det er snakk om «en gradvis realisering av de økonomiske, sosiale og kulturelle rettighetene over tid».

LES OGSÅ LESERINNLEGGET: Jeg er ikke syk, selv om jeg er funksjonshemmet

Vi bør også legge vekt på at de funksjonshemmedes interesseorganisasjon, Norges Handikapforbund, ivrer for FN-konvensjonen. Andre FN-konvensjoner, om barns og kvinners rettigheter, er dessuten en del av norsk lovverk for lengst.

Menneskerettene for personer med nedsatt funksjonsevne er så viktige at de fortjener et sterkere vern enn i dag. Derfor bør FN-konvensjonen med forkortelsen CRPD inn i den norske menneskerettsloven.

Les flere lederartikler her