Helge Garåsen, helsedirektør i Trondheim kommune  Foto: Christine Schefte

Bemanningen i eldreomsorgen må styrkes

Leger og ansatte ved omsorgsinstitusjoner i Trondheim roper varsko om tilstandene under koronakrisen.

Flere bekymringsmeldinger tyder på at smittevernarbeidet og pleietilbudet ved sykehjem og omsorgsboliger i Trondheim kommune ikke er på et forsvarlig nivå under koronakrisen. Problemene i krisetid forsterkes av at grunnbemanningen er for lav.

12 ansatte ved Havsteinekra helse-og velferdssenter har fått påvist koronasmitte. En beboer ble også smittet og døde 15. april. Et legevakt-team som har besøkt flere sykehjem og omsorgsboliger for tilsyn og koronatesting, uttrykker i et varsel til Trondheim kommune sterk bekymring for tilstanden i sektoren. Teamet varsler om svikt i både smittevernarbeidet og omsorgen.

Også Norsk sykepleierforbund og Fagforbundet har sendt bekymringsmeldinger om tilstanden ved Havsteinekra helse- og velferdssenter, melder NRK. I tillegg til mangler i smittevernarbeidet, er de tillitsvalgte kritiske til at pleiere som satt i karantene, er blitt beordret tilbake på jobb. De ansatte frykter å spre smitte blant beboere som er svært sårbare for sykdom.

Helse- og velferdsdirektør Helge Garåsen har varslet en bred orientering om situasjonen ved Havsteinekra i formannskapsmøtet i Trondheim kommune torsdag. Også Garåsen uttrykker sterk uro for slitasjen på de ansatte i sektoren. I formannskapet bør han nettopp rette søkelyset mot bemanningssituasjonen i omsorgssektoren.

Koronasmitten kan ha blitt spredt til flere sykehjem ved at innleide vikarer var innlosjert i samme bofellesskap. Kommunen fraråder nå slike bofellesskap da det øker risikoen for smittespredning, men har så langt ikke framsatt noe absolutt krav om at ansatte eller vikarer som arbeider ved ulike institusjoner, ikke kan dele bolig. Årsaken til at reglene ikke er strengere, kom fram i det forrige formannskapsmøtet, der Garåsen slo fast at situasjonen ville bli «uhåndterlig» om dette skulle praktiseres strengt.

Det faktum at kommunen er avhengig av å benytte arbeidskraft som bor i bofellesskap og av å beordre ansatte som sitter i karantene på jobb, viser at det ikke er nok folk i tjenesten. At bruken av vikarbyrå har økt de senere årene, viser at dette er et problem som har vokst seg større over tid.

Bemanning er politikernes ansvar, det er de som vedtar kommunebudsjettene. Nå må det politiske flertallet i Trondheim sørge for flere ansatte i omsorgstjenesten.