Vi må ha åpenhet om koronatiltak

For at tiltakene skal være effektive, er det avgjørende at folk slutter seg til dem.

Et flertall i befolkningen støtter regjeringens koronatiltak. Men skal både de strenge smitteverntiltakene og de kostbare krisepakkene beholde folkelig oppslutning, kreves det åpenhet om dem.

En meningsmåling foretatt av Sentio for Klassekampen viser at sju av ti nordmenn støtter regjeringens sterke koronatiltak. De som er kritiske til tiltakene mener i hovedsak at det burde vært strammet enda mer til. Kun 4 prosent mener tiltakene er for strenge.

For at tiltakene skal være effektive, er det avgjørende at folk slutter seg til dem. Mange av tiltakene avhenger av de enkelte borgernes innsats, om det så gjelder generell hygiene, å holde avstand til andre eller å sette seg selv i karantene når en mistenker sykdom. Hvis befolkningens tillit til tiltakene begynner å svikte, er det en fare for at flere slutter å følge både råd og påbud. I så fall vil smittepresset øke.

Åpenhet er en viktig faktor for å skape tillit. Denne tommelfingerregelen må myndighetene legge til grunn i kampen mot viruset. Det er uheldig at regjeringen hemmeligholder tre ferske ekspertrapporter. Rapportene omhandlet vurderinger rundt åpning av skoler og barnehager, om smitteverntiltak og økonomiske virkninger av koronatiltakene. Innholdet i disse rapportene er unntatt offentlighet fram til regjeringen kommer med sine vurderinger i løpet av denne uken.

Det er ikke uvanlig at utredninger fra eksterne organer er offentlige, også når de fungerer som underlagsdokumenter for beslutninger i regjeringen. Åpenhet og innsyn danner grunnlag for offentlig diskusjon, der både argumenter og motargumenter kommer til uttrykk. Det vil i neste omgang kunne gjøre det lettere å forankre regjeringens endelige beslutninger blant folk flest. Det er særlig viktig der det handler om inngripende tiltak.

På samme måte er det viktig med åpenhet rundt de økonomiske krisepakkene. De er ment å hjelpe bedrifter og næringsdrivende over kneika, men det alltid en risiko at ordninger misbrukes. Tilfeller av juks med permitteringsreglene er allerede under granskning.

Flere opposisjonspartier krever innsyn for allmennheten om hvem som mottar økonomiske tildelinger. Det vil, i tillegg til å synliggjøre omfanget og effekten av tildelingene, kunne hindre at pengene blir misbrukt.