Nav i Trondheim får hard kritikk av Fylkesmannen, som mener tilbudet i kvalifiseringsprogrammet ikke fungerer godt nok.. Nav har begått flere lovbrudd.  Foto: Ole Martin Wold

Nav kan ikke svikte i kampen mot fattigdom

Fylkesmannen gir de to Nav-kontorene i Trondheim knallhard kritikk for at brukerne ikke får den hjelpen de har krav på. Nav og kommunen må så snart som mulig rette opp i de feilene som er gjort.

Nav er en av landets aller viktigste etater. Tjenestene deres har blant annet stor betydning for mennesker som faller utenfor arbeidsmarkedet. Både for å hjelpe personer som har det vanskelig og fordi det er lønnsomt for Norge at flest mulig er i arbeid, har Nav et tilbud som heter kvalifiseringsprogrammet. Det går ut på å hjelpe folk som sliter med å komme i arbeid og som faller utenfor andre velferdsordninger. Ordningen er et viktig verktøy i kampen mot fattigdom.

Kvalifiseringsprogrammet i Trondheim kan vise til gode resultater. Likevel er det nå avdekket at tjenesten ikke fungerer som den skal. Adresseavisen skrev mandag at Fylkesmannen har gjennomført et tilsyn som avdekker grove feil i håndteringen av kvalifiseringsprogrammet. Tilsynet viser at Nav i Trondheim bryter sosialtjenesteloven på en rekke punkter. Søknader er blitt for dårlig behandlet. Tjenesten er ikke tilgjengelig nok, og en del tildelinger er uforsvarlige.

Kritikken er alvorlig. Fylkesmannen skriver om «uforsvarlige tjenester» og mener mye tyder på at «ledelsen ikke har god nok kjennskap til hvordan tjenestene utøves». Fylkesmannen understreker at det er snakk om lovbrudd, selv om årsaken kanskje er dårlige rammebetingelser, manglende kompetanse og tidspress.

LES OGSÅ: Politiet undersøker om trøndere er uskyldig dømt

Ledelsen ved de to Nav-kontorene er uenig i deler av kritikken fra Fylkesmannen. Vi tar det likevel for gitt at Nav og Trondheim kommune tar denne saken på det største alvor. Hvis dårlige rammebetingelser og manglende kompetanse er årsaken til lovbruddene, må dette rettes opp i. Vi noterer oss at Nav har utlyst fem nye stillinger for å styrke arbeidet med kvalifiseringsprogrammet og håper det vil hjelpe.

Kritikken fra Fylkesmannen er ekstra alvorlig siden tilbudet som får kritikk, henvender seg til sårbare mennesker. De som faller utenfor arbeidslivet, har krav på hjelp for å komme seg i arbeid igjen. Slik hjelp er verdifull, ikke bare for den enkelte, men for samfunnet som helhet. Siden det er snakk om å få folk bort fra trygd og over i arbeid, lønner det seg, også økonomisk, å bruke penger på slike prosjekter.