Samer demonstrerer utenfor Stortinget mot vindkraft på Storheia i solidaritet med samene på Fosen.  Foto: Kristin Svorte

Trenger bedre forståelse for samiske interesser

Dagen i dag er samenes nasjonaldag. Dagen er først og fremst en feiring av urfolkets kultur, språk og historie, men den er også være en påminnelse om at det fortsatt er betydelige motsetninger mellom samene og andre deler av befolkningen.

Både kongen, dronningen og statsministeren var på plass da hundreårsjubileet for samenes første landsmøte ble feiret i Trondheim for tre år siden. Erna Solberg (H) sa at storsamfunnets behandling av samene er et svart kapittel i norsk historie. Etterpå ble det opprettet en sannhetskommisjon som har fått inn en rekke sterke historier om hvordan storsamfunnet har prøvd å frata samene både språk og identitet.

Norge behandlet sitt eget urfolk på en skammelig måte helt fram til etter andre verdenskrig. De siste tiårene har utviklingen gått i en ganske annen retning. Sametinget ble opprettet i 1989, og samiske interesser blir tatt mye bedre hensyn til enn tidligere.

Likevel oppstår det stadig konflikter. Mange samer forteller at de blir sjikanert hvis de går gatelangs i samiske klær. Det er fullstendig uakseptabelt at samer blir utsatt for rasisme og hets.

LES OGSÅ LEDEREN: Sørsamisk kultur må bli mer synlig i byen

Et problem er det også at reindrifta og andre næringer ofte kjemper om de samme områdene, ikke minst i Trøndelag. Vindkraftutbyggingen på Storheia i Åfjord er ett eksempel. Andre steder oppstår det konflikter fordi rein beiter på bønders innmark.

En del grunneiere mener samene får for stor påvirkning på næringsutviklingen som foregår utenfor reinbeiteområdenes grenser. Men reinen forholder seg ikke til slike grenser. Samene anerkjenner heller ikke alle grenser som myndighetene har trukket, siden det norske storsamfunnet har skjøvet samene til side gjennom flere hundreår. Slike konflikter oppstår ikke minst i sørsamiske distrikter i Trøndelag.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Konfliktene rundt reindrifta er slett ikke over

Uenigheter mellom ulike næringer er ikke uvanlig, men reindrifta står i en særstilling. Når denne virksomheten kommer i konflikt med andre næringer, blir så å si hele den sørsamiske befolkningen rammet, slik at det oppstår en etnisk konflikt mellom samer og andre nordmenn.

Samenes nasjonaldag er en god anledning til å snakke åpent om slike problemer. Storsamfunnet trenger fortsatt en bedre forståelse for urfolkets rettigheter.