Kyr på beite: Det blir ikke bedre for Dagros hvis byråkratene flyttes ut av Oslo, mener de ansatte i fagforeningen Naturviterne.  Foto: Dan Ågren

Å flytte direktoratet vil svekke landbruket

Vil et landbruksdirektorat i Trøndelag bli bedre for landbruket i Nord-Norge, Innlandet, Østlandet, Sørlandet, Jæren og Vestlandet? De ansatte mener nei.

Matproduksjon skjer i hele landet. Landbruk er en nasjonal næring. Det handler om ren og trygg mat, matsikkerhet og beredskap, jordvern og areal. Landbruket er en politisk næring. Landbruksdirektoratet er et nasjonalt forvaltningsorgan som skal sette landbruks- og matpolitikken ut i livet og er støttespiller for Landbruks- og matdepartementet (LMD).

LES OGSÅ: Min reise ut av komfortsonen

LES OGSÅ: Bruk fakta i rovdyrdebatten

Landbruksdirektoratet er og skal være et velfungerende forvaltningsorgan for et mangfoldig landbruk i hele landet. Fra Lindesnes i sør til Barentshavet og Pasvik i nord og øst. Fra kystlandbruket til fjell-landbruket. I et land med mange og svært forskjellige klimasoner for landbruksdrift, og store forskjeller i vilkår for å drive næring og forvalte areal- og naturressursene.

Det er forskjell på direktorat. Ja, det er gode eksempel på flytting av statlige arbeidsplasser fra Oslo, f. eks Sjøfartsdirektoratet til Haugesund og Konkurransetilsynet til Bergen. Men dette er virksomheter som har en opplagt preferanse for å være der de er, f. eks kystnært for Sjøfartsdirektoratet.

Landbruksdirektoratet gjennomførte i år 2000 og 2014 store sammenslåinger og omorganiseringer. Det har vært vellykkede endringer, men har kostet mye tid og ressurser. Landbruk i hele landet og direktoratet selv høster nå avkastningen av dette, og det kompetansemiljø som er bygget opp over mange tiår.

LES OGSÅ: Minner om da griser ble dømt for drap

Det må være svært gode grunner for flytte/legge ned noe som fungerer godt, for å bygge det opp på nytt et annet sted. Selv fra de politikere som har tenkt høyest om utflytting fra Oslo, har det kommet få eller ingen faglige argument for utflytting av Landbruksdirektoratet.

Landbruksdirektoratet er lokalisert i Oslo av svært gode grunner:

1: Sikre politikkgjennomføring for et mangfoldig landbruk i hele landet.

2: Landbruk er en nasjonal næring og en politisk næring.

3: Samhandler tett og mye med beslutningsaktører, andre forvaltningsorgan, organisasjoner og matindustrivirksomheter som er og vil være lokalisert i Oslo.

4: Sikre et sterkt fagmiljø med stabil rekruttering av fagkompetanse.

5: Geografisk nærhet gir god mobilitet for rekruttering av fagfolk mellom f. eks Landbruks- og matdepartementet og Landbruksdirektoratet.

6: God samferdselskommunikasjon gir mulighet for god kontakt med region, kommune og næring i hele landet, uten uforholdsmessig mye ressursbruk til reisetid.

Flytting av Landbruksdirektoratet fra Oslo til Jæren eller Trøndelag, er i praksis nedlegging av direktoratet og nyetablering annet sted. Med stort tap av kompetanse og kapasitet for den jobben direktoratet skal gjennomføre. De økonomiske kostnadene for flyttingen i seg selv kommer i tillegg. Staten har liten tradisjon for å bevilge egne midler til dette. Kostnaden må trolig tas fra eget driftsbudsjett, noe som i praksis vil gi dårligere oppgavegjennomføring.

Landbruksforvaltningen er regionalisert allerede i dag. Gjennom kommunale landbrukskontor og landbruksavdelingene hos fylkesmennene. Fagforeningen Naturviterne mener landbruk i hele landet er mer tjent med å styrke kompetansen og kapasitet på det eksisterende lokale og regionale nivået, inkludert å ikke bygge ned det landbruksfaglige miljøet hos fylkesmennene, enn å flytte Landbruksdirektoratet ut av Oslo.

LES OGSÅ: Hatet mot Trine burde opprøre oss alle

Vil et direktoratet flyttet til Trøndelag bli bedre for landbruket i Nord-Norge, Innlandet, Østlandet, Sørlandet, Jæren og Vestlandet? Vil en flytting til Jæren gi et bedre landbruksdirektorat for det mangfoldige landbruk vi har i hele landet? Naturviterne mener svaret i sum er nei. I en tid med mye omstilling, inkludert endringer i kommunestruktur og region-inndeling, er det særlig viktig å ha et Landbruksdirektorat med kontinuitet, kapasitet og høyt faglig nivå som kan serve og støtte de «der ute» i hele landet.

En eventuell «flyttesak» av Landbruksdirektoratet parallelt med strukturendringer i forvaltningen i fylke og kommune, samt internasjonale endringer for landbruket, vil bli en svært krevende situasjon i lang tid, som uten tvil vil svekke tjenestene og politikkgjennomføring. Allerede nå meldes det fra direktoratet at ansatte og nøkkelpersonell slutter og ser seg etter ny jobb, pga. usikkerhet rundt framtidig lokalisering av Landbruksdirektoratet.

Naturviterne støtter en aktiv distriktspolitikk og lokalisering av statlige arbeidsplasser utenfor Oslo. Vi har mange medlemmer i hele landet som ønsker å bo og ha tilgang til kompetansearbeidsplasser utenfor storbyområdene. Men eventuell flytting av Landbruksdirektoratet bort fra Oslo som nå er i spill, gjelder mye mer enn det.

Vi forventer at staten som arbeidsgiver opptrer profesjonelt og forutsigbart med respekt for ansatte og deres livssituasjon. Det har betydning langt utover denne saken for staten sitt omdømme som arbeidsgiver.

Naturviterne støtter lokalisering av nye statlige arbeidsplasser utenfor Oslo, og at flytting kan vurderes dersom oppgavene i sum har en opplagt særskilt begrunnelse for en bestemt geografisk plassering. Men demontering og flytting av et velfungerende Landbruksdirektorat som jobber med vitale nasjonale interesser, skiller seg ut fra andre direktorat, og er derfor et lite ansvarlig og gjennomtenkt forslag.

For dem som ønsker å svekke landbruket sin posisjon og betydning i Norge kan det å flytte Landbruksdirektoratet være en god idé.