Kutt: Utslippene fra tungtransporten kan reduseres med 25 prosent de neste sju årene, men det må offentlig støtte til. Biogass er et klimatiltak med betydelige ringvirkninger, skriver kronikkforfatterne. Bildet er fra Biokrafts biogassanlegg på Skogn.  Foto: Kenneth Kvande

Slik får vi klimakutt og nye arbeidsplasser

Biogass fra avfall vil gi grønne arbeidsplasser og klimakutt i tungtransporten. De to viktigste tiltakene er støtte til kjøretøy og bygging av fyllestasjoner.

Biogass åpner for helt nye muligheter for å kutte klimagassutslipp i tungtransportsektoren. Bransjen tar nå initiativ til dugnad for å få de første 100 tunge kjøretøyene med biogass på veien.

Vi ber myndighetene bidra med støtte til merkostnaden på kjøretøyene og hjelp til å lage en transportkorridor. I det øyeblikket hvor biogass er et rimeligere alternativ enn fossil diesel kan mer biogass produseres og store utslippskutt tas. Vi håper myndighetene kan bidra til dette løftet for en grønnere transportnæring i Norge.

LES OGSÅ: Sju spørsmål om biodrivstoff-krangelen

LES OGSÅ: En container med strandsøppel ga ny kunnskap

Biogass fra avfall er tilnærmet det ultimate klimatiltaket. Å lage drivstoff av avfall er god ressursutnyttelse, det kutter klimagasser og gir varige grønne arbeidsplasser over hele landet. Rådgivingsselskapet Rambøll har anslått at det kan være mulig å bygge ut nok biogass til å kutte utslippene fra tungtransporten med 25 prosent de neste sju årene.

Sammenholdt med en analyse som Thema Consulting har gjort av verdiskapingspotensialet i biogassbransjen, tilsier dette et potensial i størrelsesorden 5000 arbeidsplasser og seks milliarder i verdiskaping. Biogass er med andre ord et klimatiltak med betydelige ringvirkninger.

LES OGSÅ: Vil bygge 1000 hurtigladere i året

Denne satsingen er allerede godt i gang med flere anlegg rundt om i landet som forsyner lokale busser og renovasjonsbiler med klimanøytralt drivstoff, men skal vi nå det fulle potensialet må det tas flere grep. De to viktigste tiltakene er støtte til kjøretøy og bygging av fyllestasjoner.

Det er derfor med glede at vi registrerer at regjeringen i sin klimastrategi for 2030, som nylig ble lagt fram, varsler at de ønsker en nasjonal satsing på fylleinfrastruktur for biogass. Flere fyllestasjoner er en av faktorene som er helt avgjørende for kunne øke både produksjon og bruk av biogass til transport. Biogass kan lages av alt biologisk materiale. I Norge er gassen stort sett produsert av matavfall, kloakkslam, fiskeavfall og husdyrgjødsel.

LES OGSÅ: - Diesel kommer til å være med oss i mange år fremover

Biogass kan benyttes til en rekke formål, men vi mener den bør benyttes der den gir størst klimanytte og der det er færrest andre fornybare alternativer. Her er tungtransport et åpenbart anvendelsesområde. Tilgangen på bærekraftig biodiesel er i dag begrenset, og på lengre strekninger er ikke elektriske kjøretøy et alternativ.

Det har nå kommet en rekke nye biogasslastebiler på markedet, fra flere av de største produsentene, som i prinsippet gjør det teknisk mulig å kjøre all tungtransport på klimanøytralt drivstoff. For at transportbransjen skal kunne komme i gang med dette skiftet trenger de steder de kan fylle biogass på sine lastebiler. I dag finnes det i Norge ingen offentlig tilgjengelige fyllestasjoner for flytende biogass (som er den typen tung lang transport trenger).

Nettopp på grunn av dette har flere av forfatterne bak denne kronikken tatt initiativ til prosjektet «De første hundre» som har som målsetting å bygge fyllestasjoner for de første 100 lastebilene på flytende biogass. Så langt har Tine, som første transportbedrift, forpliktet seg til å kjøpe minst 30 lastebiler om myndighetene legger til rette for denne satsingen.

Da både kjøretøyene og infrastrukturen er dyrere enn for fossile drivstoff, er det helt avgjørende at myndighetene gjennom Enova bevilger støtte til denne satsingen.

Det gjør de ikke i dag! Skal private transportselskaper kunne ta teknologien i bruk er det åpenbart at det må bygges et nettverk av fyllestasjoner i hele landet, men løsningen må også være konkurransedyktig med fossile drivstoff. Hvis ikke vil transportbedriftene kun prise seg ut av markedet. Derfor er det også avgjørende at det gis støtte til kjøp av kjøretøy i en oppbyggingsfase.