Øvre Rotvoll: Vi er uenige med byplansjef Hilde Bøkestad som sier at trafikken som helhet ikke er vurdert. Planen som er utarbeidet konkluderer med at den vil bidra til at Trondheim når nullvekstmålet mht biltrafikk, fordi trafikken til Rotvoll/Overvik kan foregå med kollektivtrafikk, sykkel og gange, skriver innsenderne.   Foto: Rotvoll Eiendom

Den totale trafikken i Trondheim øst er vurdert

Viser til byplansjef Hilde Bøkestads uttalelser i intervju i Adressa 14. juni om behandlingen av Rotvoll og Overvikplanene. Her sier hun at kunnskapsgrunnlaget ikke er godt nok for å vurdere hva den totale trafikkbelastningen blir, og om Trondheim kan nå målet om nullvekst i personbiltrafikken. Hun mener utredningene ikke har sett på helheten i Trondheim øst.

Les bakgrunn for saken: - Dramatisk for oss, sier utbygger

Les også: Ap overrasket og Frp sjokkert over byplansjefenDette er vi uenig i, og som fagansvarlige for områdeplanen for Overvik mener vi dette ikke kan stå uimotsagt. Grunnlaget for utredningene er «Trafikkanalyse Trondheim øst», en rapport som byplankontoret selv har utarbeidet i 2015. Trafikkutredningene i hver av områdeplanene har utredet sine respektive planer nettopp i forhold til hele Trondheim øst.

De to utredningene som foreligger har delvis ulike metoder for analyser, og delvis ulikt detaljeringsnivå på de aktuelle vegene i Trondheim øst. Dermed er tallene ikke nøyaktig like, men avvikene kan begrunnes trafikkfaglig.Hovedpoenget er imidlertid at begge utredningene konkluderer med at belastningene på det overordnede vegnettet er akseptabel og at planområdene på en god måte kan betjenes med kollektivtrafikk, sykkel og gange. Tryggheten i at to uavhengige selskaper, har kommet fram til samme konklusjon har man sjeldent når man vedtar planer. Områdeplanen for Overvik er utredet etter alle kravene i det politisk vedtatte planprogrammet som ble fremlagt av rådmannen. Utredningen har fulgt alle premisser og krav til metoder og tallgrunnlag som ligger i kommunens planprogram. Alle analyser er fortløpende utført i overensstemmelse med trafikkplanleggere og saksbehandlere ved byplankontoret.

Les også: - Sterke interesser vil det annerledes, men politikerne bør lytte til byplansjefen

Les også: Slik lyktes de mektige aktørene på OvervikDet konkluderes også i rapporten med at planen er utformet slik at den bidrar til å nå kommunens nullvekstmål. Samtidig er det i selve planen satt av mye reserveareal til framtidig kollektivfelt, slik at det er stor fleksibilitet for endringer i trafikksystemet over tid. Planen legger dermed ikke begrensninger på framtidige løsninger og bruk av virkemidler for transport.

Til slutt vil vi påpeke at planen er utarbeidet i tråd med kommuneplanens arealdel som er vedtatt av bystyret.

Kari Skogstad Norddal 

Kari Skogstad Norddal 

Sissel Arctander. 
        
            (Foto: Espen Bakken)

Sissel Arctander.  Foto: Espen Bakken