Bru først: Byåsentunnelen vurderes å ha liten betydning for kollektivtrafikken. Ny bru på Sluppen med en oppgradering av Osloveien vil redusere behovet for tunnelen, og dette prosjektet kan tas ut, mener LO.   Foto: Jens Søraa

Arbeidet med ny bru på Sluppen må starte nå

Adresseavisen skriver på lederplass 6. april d.å.: «Bygging av ny bru på Sluppen må starte straks. Skandalen vokser for hvert år den provisoriske brua fortsatt har som oppgave å knytte sammen øst og vest i byen.»

Les også: Sluppenbrua kan være ferdig i 2020

Bakgrunnen er at den tekniske planleggingen av den nye brua (Nydalsbrua) er ferdig og at bruprosjektet omsider har kommet inn i regjeringens forslag til Nasjonal Transportplan. Det åpner for lokal forskuttering av bompenger fra Miljøpakken. Vi er enig med Adresseavisen i at dette prosjektet må framskyndes.

LES OGSÅ: Stortingsmeldinga Nasjonal transportplan (NTP) 2018–2029

LES OGSÅ: - Ikke vits å tippe når Sluppen bru er klarI handlingsprogrammet 2017–20 Miljøpakke for transport i Trondheim under kapittel 4 Hovedveger ble det vist til lokalpolitisk vedtak som blant annet gir følgende føring når det gjelder større vegprosjekter: « … Sluppen bru med tilhørende kollektivknutepunkt må bygges så tidlig som mulig og prioriteres foran tilførselsveiene.Samtidig må Sluppen–Stavne utbedres som tofelts vei etter en forenklet løsning. Brua må bygges slik at mest mulig av tilstøtende veinett kan brukes uten vesentlige ekstrakostnader.»

I vår høringsuttalelse til handlingsprogrammet sa vi klart fra at om man skal prioritere noe når det gjelder hovedveger, så må det være ny Sluppen bru med oppgradering av Osloveien til Stavne.Dette prosjektet vil bidra til å oppheve dagens køproblemer som blant annet hindrer en effektiv kollektiv- og næringstransport. Dagens situasjon er meget ugunstig for nærings- og kollektivtrafikk som kommer fra Nordre avlastningsvei. Over 60 prosent av vogntogene til og fra godsterminalen på Brattøra kjører Nordre avlastningsvei til Heimdal.

Veidirektøren: – Sterk transportplan for veisektoren

LES OGSÅ: Tre minutter raskere med ny bru

Adresseavisen skriver at det ikke er avklart hva slags tunnel det blir til Byåsen og lederen skriver:

«Det må ikke brukes som påskudd for enda en utsettelse. Nå må det bygges, ikke prates.» Vi er enig med Adresseavisen. Da de tre store vegprosjektene i Miljøpakken ligger an til å bli dyrere enn de lokalpolitiske vedtakene legger opp til, stiller LO i Trondheim spørsmålstegn ved hensiktsmessigheten av å bruke 221 millioner kroner til å planlegge og prosjektere Byåsen-tunnelen–slik det legges opp til i perioden.Byåsen-tunnelen vil kun medføre økt biltrafikk. Tunnelen vurderes å ha liten betydning for kollektivtrafikken, og vil dermed forsterke problemene med å nå nullvekstmålet.

Ny Sluppen bru med en oppgradert Osloveien til Stavne vil redusere kraftig behovet for Byåsen-tunnelen, og dette prosjektet kan tas ut.

Bystyret vedtok 14. mars d.å.: «RV706 Nydalsbrua må prioriteres med tidligere oppstart enn det som er beskrevet i handlingsplanen. Bystyret ber Statens vegvesen vurdere oppstart i 2018.» Start med ny bru på Sluppen nå!