Geologisk kart (Løsmassekart, NGU) og luftfoto viser samme utsnitt omkring Stadsbygd. Fargene i kartet gir fordelingen av ulike typer løsmasser. Blått er for eksempel havavsetninger som er meget godt egnet som jordbruksland. På luftfotoet ser vi hvordan dette er gjenspeilet i utstrakt jordbruksaktivitet nettopp i disse områdene.  Foto: Illustrasjon: NGU

Det glemte perspektivet i kampen om jord

Når forvaltning av dyrkbare landarealer står på dagsordenen, kommer ofte kortsiktige interesser i konflikt med langsiktige. Økonomiske interesser står mot miljøhensyn.

Fra utbyggere blir det gjerne hevdet at vi ikke er ikke tjent med at det legges lokk (les: vern) på arealer. Dette utdypes videre med at rigide begrensninger ikke står seg i møte med virkeligheten.