Byutvikling: Ulike tider, skaper ulike behov og ulik byutvikling. Slik speiles samfunnets prioriteringer i byen, mener byplansjef Hilde Bøkestad. Foto: Trondheim kommune. 

Byutvikling i brytningstid

Vi lever i en brytningstid der felles ressurser og innsats må rettes mot å endre byene våre i en mer miljøvennlig retning for at kommende generasjoner skal få gode levevilkår.

Byene våre er speilbilder av de prioriteringene vi gjør både som enkeltpersoner, virksomheter og som samfunn. Byutvikling er et samspill som hele tiden påvirkes av tilgjengelig kunnskap, ressurser og mulighetsrom. Byutviklingen skjer både langsomt og hurtig, og det kan være vanskelig å forstå, på hvilken måte dagens veivalg påvirker morgendagens by.