La meg med en gang fastslå at det faktisk er lov å sykle to i bredden i trafikken. Det er flere forhold som Terje Haugom henviser til som er direkte feil

Viser til debattinnlegget i Adresseavisen 5. juli under overskriften «Det er ikke lov å sykle to i bredden i trafikken».

La meg med en gang fastslå at det faktisk er lov å sykle to i bredden i trafikken. Samtidig undrer det meg at mange har sterke meninger om temaet samtidig som ytringene har preg av å ha referanse til lover og regelverk. Det er ikke første gangen at dette skjer. Det er flere forhold som Terje Haugom henviser til som er direkte feil. Mange har sikkert sin egen oppfatning om hvordan trafikkreglene burde være, men jeg håper det er enighet om at vi som trafikanter må forholde oss til hvordan trafikkreglene faktisk er.

Et annet leserinnlegg som har skapt reaksjoner kan du lese her: Snart er det moskusjakt - jeg gruer meg, Oppdal!

Hvorfor provoseres da noen få av at syklister er i vegbanen? Er det fordi noen bilister mener å ha eierskap til veien? Vi har undersøkelser som viser at de aller fleste bilistene ikke opplever disse konfliktene samtidig som de fleste syklister heller ikke oppfatter forholdet til bilistene som en «krig». Det er muligens disse «noen få» som roper høyest og som mediene samtidig gir et talerør?

En kan sikkert stille spørsmål ved hvorvidt det er riktig å publisere innlegg med faktafeil, uriktige påstander osv., men det er noe vi antakelig må leve med. Kanskje Adresseavisen heller burde være med på å fremme samhandling framfor å være med på å fyre opp under fordommer og konflikter som vi bruker store ressurser på å dempe. Vegvesenets kampanje «Del vegen» er et eksempel på dette.

Adresseavisen mener: Norwegian må rydde opp

Det er for øvrig ikke noe i norsk fagterminologi som heter «bilvei» slik Terje Haugom skriver. All veier som er åpne for almen ferdsel er i utgangspunktet åpne for alle trafikantgrupper dersom det ikke er satt begrensninger gjennom eksempelvis skilting. Det er sikkert noen som oppfatter vegtrafikklovens § 3 – også kalt «Kardemommeby-paragrafen» – som bare runde formuleringer og tomt prat, men dersom den hadde vært etterlevd av alle, ville nok trafikkbildet vært noe annerledes.

Debatten vil garantert ikke stoppe, men når debattinnlegget fra Terje Haugom har vinklingen det har, er det riktig å komme med både en del fakta og anbefalinger:

Det er ingen lov som regulerer hvor mange syklister som kan sykle i bredden i kjørebanen, men regelen er at man skal være varsom. Det anbefales faktisk ofte at det sykles to i bredden når det er flere sammen da forbikjøringsstrekningen blir kortere.

Når bilister skal passere syklister skal man passe på at man har trygg avstand til syklisten i det man passerer, minst 1,5 meter. I de fleste tilfeller betyr det at man må krysse over i motsatt kjørebane og en må passe på at det ikke kommer trafikk imot. Syklister anbefales å holde en avstand til hvitstripa på opptil en meter for å unngå at bilistene presser seg fram dersom det er trafikk imot.

Vegen er altså ikke forbeholdt bilister. Både syklister og bilister har like rettigheter til vegen, men de har også samme plikter, nemlig å følge trafikkreglene og ta hensyn til hverandre. Som syklist er man etter trafikkreglene definert som kjørende. På sykkel har man lov til å bevege seg på mange forskjellige trafikkarealer.

En vanlig misforståelse er at noen tror at der det er fortau og gang- og sykkelveger skal/må syklistene bruke disse. Fortau er anlegg som først og fremst er beregnet for gående. Gang- og sykkelveger er beregnet for både syklende og gående. På steder med mye gangtrafikk vil det uansett være hensiktsmessig for syklister å benytte kjørebanen av hensyn til de gående. Samtidig bør folk som trener – hvilket det altså er fullstendig lovlig å gjøre – nok velge kjørebanen i de fleste tilfellene. Dette både av hensyn til sikkerheten for fot-gjengere og seg selv. Svært få sykkelanlegg er bygd for høye hastigheter.

En annen vanlig misforståelse er at noen tror at de skal/må gå av sykkelen når en kommer til et gangfelt. Sykler man over, noe som er fullt lovlig, gjelder de alminnelige vikepliktsreglene. Velger man å gå av sykkelen og leie denne, da er man etter trafikkreglene definert som gående.