Orkdalsregionen er en stor næringskraftig region i Vest-Trøndelag. Den har oppdrettskommuner, prosessteknologi i verdensklasse og subseamiljøer av internasjonal betydning.

I det nye og store Trøndelag er det spesielt én region som peker seg ut som den store næringsregionen. I Orkdalsregionen finner vi i dag næringsliv som vil bli veldig viktig for landet etter at Norge har foretatt det grønne skiftet, og må se seg om etter andre økonomiske bein å stå på. Allerede i dag omsettes det for flere titalls milliarder kroner innen oppdrettsnæringa i Vest-Trøndelag.

Ifølge SINTEF’s rapport «Verdiskaping basert på produktive hav i 2050» er potensialet enormt for økt verdiskaping i norsk biomarin industri. Rapporten ble utarbeidet av en arbeidsgruppe oppnevnt av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskap og Norges Tekniske Vitenskapsakademi. Arbeidsgruppen besto av anerkjente forskere, erfarne forvaltere, grundere og industriaktører. Rapporten er en oppfølging av en lignende rapport fra 1999 som traff godt.

Da sa man at sektoren ville representere omtrent 75 milliarder kroner i omsetningsverdi i 2010. Den reelle verdien ble omkring 80 milliarder kroner. Tallene i en oppdatert analyse viser til en mulig omsetning på 550 milliarder kroner i 2050, en seksdobling fra 2012.

Det er mange grunner til at vi vil se denne veksten i næringen: Klimaendring, økende matbehov, urbanisering, helse, miljømessig bærekraft, behovet for energi, forskning og teknologisk utvikling.

En annen SINTEF-rapport «Verdiskaping og sysselsetting i norsk sjømatnæring – en ringvirkningsanalyse med fokus på 2012» setter fokus på ringvirkningene i sjømatnæringen.

Rapporten sier at «hver krone i verdiskaping i norsk sjømatnæring skaper 1,1 kroner i verdiskaping i andre næringer» (ringvirkninger) i Norge i 2012.

Når man kombinerer dagens verdiskaping og ringvirkninger med den ovennevnte seksdoblingen av hele den biomarine industrien, gir det en pekepinn på potensialet i årene framover.

Les mer om kommunereformen  HER

Disse momentene leder oss over i temaet samferdsel. Innenfor Orkdalsregionens grenser det fire store samferdselsprosjekt på gang. På hver sin måte vil de være med å støtte oppunder utviklingen i en svært næringssterk region. Disse samferdselsprosjektene er i ulike faser. Lengst i planleggingen har utbyggingen av E6 forbi Berkåk kommet. Orkdalspakken, som blant annet er fullføringen av E39 gjennom Orkanger, er nå inne til vurdering i departementet om den skal konsekvensutredes. Vest i fylket er det dannet et nytt ferjeselskap som tar mål av seg til å opprette en ferjeforbindelse mellom Hitra og Aure.

Vi får da åpnet opp en helt ny ferdselsåre mellom Orkdalsregionen og de kommunene i Møre og Romsdal som ønsker å tilhøre det nye Trøndelag. Dette vil være veldig gunstig for næringslivet helt vest i fylket.

Til slutt planlegges det undersjøiske tunneler under Trondheims- og Stjørnfjorden. Disse to tunnelene vil føre til at Fosen blir døgnåpen med alt det positive det innebærer.

Les også: Osen kommune har sagt nei til å bli slått sammen

Ikke minst for Forsvaret vil dette bety en enklere og mer forutsigbar tilkomst til den største enkeltinstallasjonen i det norske Forsvaret, kampflybasen på Ørlandet.

Disse tunnelene vil føre til en regionforstørring og knytte sammen de tre områdene i Sør-Trøndelag som av By- og regionforskningsinstituttet (NIBR-rapport 2013:13), ble utpekt til å være de områdene med størst potensiale som tettsteder i fylket utenom Trondheim, nemlig Hitra/Frøya, Orkdal og Ørland/Bjugn.

Orkdalsregionen har to av de viktigste havnene i Trøndelag; den etablerte havna på Orkanger som er den viktigste havna for kontainerhåndtering i Midt-Norge, og den nybygde Hitra Kysthavn på Jøstnøya som er plassert i et omland med et stort potensial for næringsutvikling.

Orkdalsregionen er verdensledende innen prosessteknologi. På aksen Wacker Holla, Elkem Thamshavn og SINTEF i Trondheim finner vi virksomheter som er betydningsfulle i global målestokk.

Wacker Holla skal nå utvide med å bygge nye smelteovner og kommer til å investere for 800 millioner kroner de neste årene. Når Norge og Kina reåpnet sine handelsforbindelser var Orkel på Fannrem en naturlig part i den norske delegasjonen. Det viser både bredden og dybden i næringslivet i regionen.

Les også: Investerer 800 millioner i smelteverket Holla i Hemne

Orkdalsregionen ønsker et godt forhold til den nye fylkeskommunen og vi mener vi har mye å bidra med. Det vil være en suksessfaktor at det nye Trøndelag greier å fremstå som en stabil og tillitvekkende partner overfor kommunene.

Regionrådene vil gjerne være den foretrukne samtalepartner når Trøndelag skal meisle ut nye planer og trekke de store linjene. Gjennom regionrådene vil fylkeskommunen treffe lederne i alle kommunen i faste fora, og det mener vi vil være en styrke for utviklingen av fellesskapet i det nye fylket.

Spesielt mener vi det vil være mye å hente på kompetansebygging. Her er det viktig at kommunene og fylkeskommunen er mer samkjørt sånn at næringslivet og det offentlige får tilført rett kompetanse.

Da må man se på hele utdanningsforløpet; helt fra barnehage og frem til fullført videregående skole eller fagutdanning og sørge for at det henger sammen best mulig.

Gjennom et godt samarbeid kan vi i felleskap være med å foredle den viktigste ressursen vi har her i nye Trøndelag, nemlig menneskene!