Regjeringen og NTNU vil bygge en samlet campus i Trondheim. Hensikten er først og fremst å legge til rette for en bedre utdanning.

De kandidatene vi skal utdanne i framtiden, vil trenge en tverrfaglig kompetanse for å løse morgendagens komplekse problemstillinger.

Da er det viktig at studentene får muligheten til å ta fag på tvers gjennom utdanningen. Det løser vi aller best med en kompakt campus, med gangavstand mellom ulike studietilbud.

Politikerne i Trondheim støtter dette. Samtidig har de et ansvar for, og ønske om, å bidra til å utvikle byen på en god måte. Felles for både regjeringen, NTNU og byens politikere er at vi vil realisere begge de målsettingene, og at vi tror de kan la seg kombinere. Målene er altså de samme, selv om vektleggingen er forskjellig; ønsket om en helhetlig og samlet utbygging veier aller tyngst for oss på NTNU.

Når vi nå skal utvikle NTNU gjennom å bygge en enda bedre, bynær campus, er vår ambisjon å åpne universitetet mer mot omgivelsene.

Les også Trygve Lundemos kommentar: Ett forslag peker seg ut som mest akseptabelt

En vitalisering av området mellom eksisterende campus på Gløshaugen og Øya vil være verdifullt både for oss som universitet og andre som bruker Elgeseter bydel. Ikke minst er det å skape nytt liv rundt Studentersamfundet – hjertet i studiebyen Trondheim – av stor betydning.

To sentrale virkemidler for å få til dette, er byggingen av Senter for kunst, arkitektur og musikk (KAM) og at Vitenskapsmuseet blir et knutepunkt for formidling sammen med Vitensenteret på Kalvskinnet.

NTNU har noen av Norges største og fremste miljøer innen skapende fag og vi ønsker å samle dem i kraftsenteret KAM, midt i bycampus. Senteret vil invitere byens befolkning til konserter, utstillinger, workshops og debatt om hvordan vi former samfunnet.

Vi vet at det må radikal nytenking til når vi omstiller for et bærekraftig samfunn. De toneangivende universitetene i verden har forstått dette og setter sammen nye tverrfaglige kombinasjoner for grensesprengende kunnskapsutvikling.

Her skriver alle de trønderske førstekandidatene til stortingsvalget:  «Med egne ord»

KAM etablerer et spenningsfelt mellom kunst, humaniora og teknologi og vil ligge tilgjengelig for samarbeid med andre disipliner ved NTNU. Senteret vil bli en av NTNUs tverrfaglige smeltedigler der estetisk erkjennelse, profesjonskunnskap og vitenskapelig metode brytes og skaper ny kunnskap for et bærekraftig samfunn.

Vitenskapsmuseets formidlingssenter vil føre publikum tett på de museale samlingene og i nærkontakt med forskningen ved NTNU. NTNU vil få større mulighet til å vise fram viktige og spennende kompetanseområder, naturhistoriske objekter og kulturhistoriske gjenstander. «Vitenskapssenter Kalvskinnet», med Vitensenteret i Trondheim som aktør, vil bli et kraftfullt senter for vitenskapsformidling til et stort publikum og styrke kontakten mellom universitetet og byen.

Opptatt av debatt? Les også: Det har blitt politisk ukorrekt å kritisere muslimer på generelt grunnlag, men russerne er fremdeles fritt vilt

Begge prosjektene ble i 2014 foreslått tatt ut av konseptet om en samlet campus i Trondheim. Vi mener det er avgjørende at de blir med helt fra start i konseptet for samlet campus, og ønsker å mobilisere alle gode krefter til å lykkes med det.

NTNU har høye ambisjoner. Vi vil være et fremragende universitet som resten av verden ser til, ikke minst når det gjelder innovative undervisningsformer. Det krever fleksible arealer og moderne infrastruktur.

Regjeringen har slått fast at utbygging skal skje i nærheten av eksisterende bygningsmasse på Gløshaugen, særlig i vest. For studentene er dette viktig, fordi det vil gi reell gangavstand mellom studietilbudene.

Det gir også de beste forutsetningene for å endre plassering av fagmiljø, forsknings- og undervisningsaktiviteter. Kort avstand mellom fagmiljø innenfor teknologi, samfunnsvitenskap, helse- og medisin og humaniora, vil gi langt større fleksibilitet for å tilrettelegge for nye konstellasjoner og fagfellesskap og er viktig ved etablering av nye forskningssentre.

Mer debatt: Norsk idrett er absolutt på hugget

En kompakt campus er også mer bærekraftig, blant annet på grunn av reduserte transportbehov. Studentboliger på campus vil bidra ytterligere til det, i tillegg til å møte studentenes behov for boliger og byens behov for en åpen, levende campus.

Noen ganger skapes det et inntrykk av konflikt mellom NTNU og våre lokale politikere om NTNUs rolle i byutviklingen. Den konflikten kjenner vi oss ikke igjen i. Vi føler oss tvert imot trygg på at vi er enige om de overordnede målene.

Studenttinget ved NTNU har også fått forpliktende avtaler med et flertall av de kommende stortingspolitikerne fra alle tre fylkene hvor NTNU er representert, med støtte til campusutvikling i Trondheim.

Vi er også sikre på at politikerne ser betydningen av et helhetlig utbyggingsvedtak, og den viktigste avklaringen som gjenstår:

At Senter for kunst, arkitektur og musikk og Vitenskapsmuseet er med når regjeringen i nær framtid skal ta sitt konseptvalg for bygging av campus i Trondheim.

Adresseavisen har på lederplass oppfordret trøndelagsbenken til å samarbeide tettere. Dette er en god sak å mobilisere for, på tvers av partigrensene.

Hør våre kommentatorer og gjest Lars Haltbrekken snakke om  valget, hijab, fengselsliv og Game of Thrones.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter