Rådmannen bør utrede Sluppen som nytt sted for en ny storbyhall. Dette kan skje uten forsinkelser av prosjektet, mener flere aktører.

Trondheim kommune skal snart fatte endelig vedtak om ny storbyhall i Trondheim. Den politiske prosessen har pågått i flere år, og en rekke ulike alternativ har blitt vurdert. Fra begynnelsen har det vært klart at dagens plassering på Nidarø ikke er optimal, og medfører en lang rekke vesentlige utfordringer, både når det gjelder trafikkavvikling, hensynet til grøntområdene på halvøya, og ikke minst selve økonomien i prosjektet, som skal finansieres av en hall-leie som ligger skyhøyt over andre idrettshaller i Trondheim.

Det er symptomatisk for hele prosessen at da fylkesutvalget nylig skulle behandle fylkesrådmannens krasse kritikk mot utbyggingsprosjektet og forslag om ny utredning, valgte det politiske flertallet å holde fast på Nidarø. Ikke fordi plasseringa er så velegnet, men fordi «r ådmannen hadde ikke tatt inn over seg at Nidarø faktisk er eneste alternativ, og at det haster med å komme i gang», som Arbeiderpartiets Per Olav Skurdal Hopsø uttalte til Adresseavisen (17.8. d.å.). Hopsø har dessverre et poeng. Utredninger så langt har ikke kommet fram til alternative plasseringer som samtidig ivaretar hensynet til idretten, gjennomføring av håndball-EM eller Trondheim som messeby på en like god måte som det foreliggende forslaget om utvidelse på Øya. Men det er uheldig at et så viktig byutviklingsprosjekt drives fram av hastverk og mangelen på gode alternativer.

I den pågående debatten om storbyhall har det imidlertid dukket opp et forslag som tidligere ikke har blitt vurdert av kommunen i det hele tatt, nemlig Sluppen. Sluppen skiller seg ut fra andre forslag i debatten ved at området danner knutepunkt for sentrale innfartsårer til byen, og vil utgjøre et framtidig sentrumsområde i kort avstand fra Midtbyen. En plassering her vil derfor løse mange av de utfordringene som har vært sentrale innvendinger mot en plassering på Nidarø. Videre har grunneier i området, representert ved administrerende direktør Ole Petter Bjørseth i Kjeldsberg Eiendom, uttalt seg positiv om en storbyhall nettopp her, og mener at det kan avstås tomt som vil romme en storbyhall av samme omfang som det foreliggende forslaget på Nidarø (Adresseavisen 15.8. d.å.). I tillegg hevder han at en storhall på Sluppen kan stå klar innen EM i håndball. Dersom dette er tilfellet, kan det vise seg at Sluppen er en langt bedre plassering av storhall i Trondheim, både på kort og på lang sikt. En slik plassering vil redusere det totale behovet for transport, og dermed bidra til å styrke områder som Øya, Elgeseter og Sluppen som attraktive byområder i framtida. Samtidig er beliggenheten såpass sentral at den vil holde på Trondheims kvaliteter som messeby.

Det er imidlertid uheldig at forslaget ikke har blitt vurdert tidligere i den politiske prosessen. Det er derfor ønskelig at rådmannen gjør en vurdering av Sluppen som alternativ plassering av storbyhall i Trondheim innen endelig politisk behandling i oktober. Det er viktig at prosessen ikke blir forsinket, og at alle hensyn til idrett og messeaktivitet ivaretas på beste måte.

I 2011 vurderte rådmannen merkostnadene ved en flytting av storbyhall til annen tomt til i overkant av 600 millioner kroner. Det ble ansett som en forutsetning for flytting at merkostnaden kunne dekkes inn gjennom salg av boligtomter på Nidarø. Regnestykket rådmannen utførte gikk ikke opp, med mindre en sa seg villig til å bygge i seks til åtte etasjer, noe rådmannen frarådet. Med dagens tomtepriser, og prisen på ferdig regulert areal til bolig, er det imidlertid grunn til å vurdere dette regnestykket på nytt. Dersom Trondheim kommune tar initiativ til selv å regulere området på Nidarø før salg, kan vi få et boligområde av høy arkitektonisk kvalitet, som ivaretar hensynet til naturomgivelser og øvrig bebyggelse på en langt bedre måte enn en utbygging av Trondheim Spektrum på Nidarø.

Dette er bakgrunnen for at jeg fremmer et forslag i bystyremøte om at rådmannen vurderer Sluppen som alternativ plassering av ny storbyhall i Trondheim. På nåværende tidspunkt er det lite som tyder på politisk vilje til å åpne hele utredningsprosessen på nytt. Det innebærer at hele prosjektet stanses på ubestemt tid. Men byutviklingskomiteen og rådmannen har anledning til å diskutere muligheten for at Sluppen kan legges ved som et alternativ i saken som skal legges fram til politisk behandling i oktober. Da vil ikke det videre prosjektarbeidet forsinkes. Rådmannen kan da også gå i dialog med grunneier om muligheten for kjøp av ny tomt tilsvarende det areal som planlegges utbygd på Nidarø. Bjørseth tar til orde for kreative løsninger når ny storbyhall skal bygges, og ber oss se til Friends Arena i Stockholm.

Studentboliger eller butikker i fasaden kan gi en helt annen økonomi i prosjektet, og det burde være mulig å se på muligheten for at et samarbeid mellom ulike aktører kan gi et prosjekt med en helt annen økonomi – til fordel ikke minst for breddeidretten, som betaler for store deler av utbygginga gjennom en vesentlig økt hallleie.